Klimagassregnskap gir bedre utslippsoversikt

Skilt med slagord mot klimagasser - Klikk for stort bildeReduksjon av klimagassutslipp er en av de viktigste oppgavene vi står overfor. Klimaregnskapet skal gi oss oversikt og kunnskap til å ta de riktige klimavalgene i årene som kommer.

– Klimaregnskapet gir oss bedre oversikt og skal vise utviklingen over tid for våre egne fylkeskommunale klimagassutslipp fra drift og aktiviteter, sier Erlend Kjærnsrød klimaøkonom i Rogaland fylkeskommune.

Klimagassregnskapet for 2021 viser en økning i totale beregnede utslipp på 3 149 tonn CO2-ekvivalenter fra 2020 til 2021. Dette gir en økning på 5,6 prosent.

Økt busstilbud øker utslippene i 2021

De samlede utslippene fra fylkeskommunal kollektivtransport i form av buss-, båt- og ferjedrift står for 95,8 % av de kartlagte klimagassutslippene i 2021.

Økningen i de totale utslippene skyldes i stor grad økte utslipp fra bussdrift, som alene står for 3 181 tonn CO2-ekvivalenter. Bedre rutetilbud i 2021, med flere busser på veiene som kjører flere og lengre ruter, er noe av grunnen til økningen. I tillegg gjør nye omsetningskrav for biodrivstoff i all veidiesel at egne fylkeskommunale krav om bruk av biodiesel ikke fører til lavere klimagassutslipp totalt sett i Rogaland og Norge. Men selv om utslippene fra fylkeskommunen isolert sett har økt noe, har det ikke medført økte utslipp nasjonalt.

Utslippene fra båt og ferje har gått ned med om lag 600 tonn CO2-ekvivalenter fra 2020 til 2021. Her er det også ventet enda større nedgang i årene som kommer når flere hurtigbåt- og ferjesamband etter planen blir elektrifisert.

Bedre kontroll på egne utslipp

– Utslipp fra egen drift er noe vi i stor grad har kontroll over og kan påvirke gjennom å endre teknologi og forbruk. Det arbeides kontinuerlig med å videreutvikle klimagassregnskapet til å inkludere flere utslippskilder slik at utslippsregnskapet blir mest mulig komplett, sier Kjærnsrød.

Noen av fylkeskommunens andre store utslippskilder er forbrenning av naturgass til oppvarming i bygg, og bilkjøring, enten med fylkeskommunens egne kjøretøy eller leiebiler og tjenestereiser med privatbil.

– I klimagassregnskapet for 2021 er for eksempel langt flere fylkeskommunale kjøretøy kartlagt og beregnet utslipp for enn i regnskapet for 2020. Og framover er det særlig relevant å kartlegge utslipp fra bygg- og anleggsprosjekter i fylkeskommunal regi, både innenfor bygg og veginfrastruktur, sier Kjærnsrød.

– I tillegg er det startet opp arbeidet med en egen regionalplan for klimaomstilling av Rogalandssamfunnet, som skal gi retning og vise vei mot overgangen til lavutslippssamfunnet, som vi må lykkes med i årene som kommer, avslutter klimaøkonomen.

Klimaregnskapet 2021 ble behandlet i fylkesutvalget 21. april 2022 og er til behandling i fylkestinget 26. april 2022.