Et stort skritt for bedre vannmiljø

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide har godkjent Rogalands vannforvaltningsplan. Planen legger opp til en rekke ambisiøse miljømål som vil bedre vannmiljøet i hele fylket.

Solnedgang over sandstrand. Foto - Klikk for stort bilde Anneli Vatshaug Jenssen

– Jeg er veldig glad for at Miljødirektoratet har godkjent vannforvaltningsplanen for Rogaland. Nå kan vi videreutvikle det gode arbeidet vi er i gang med og ta tak i alle de ambisiøse miljømålene vi har satt oss for fylket, sier Anneli Vatshaug Jenssen. Hun er fylkeskommunens koordinator for vannforvaltningen i Rogaland.

Bedre vann for deg og meg og alt liv i vannet

– Arbeidet med å forbedre vannmiljøet kommer hele fylket til gode, både for deg og meg som innbyggere, for næringslivet som er avhengig av vann og ikke minst for alt livet i vannet, sier Vatshaug Jenssen.

Vannforvaltningsplanen har som mål å:

  • Gi økt fiskeproduksjon
  • Redusere faren for flom
  • Forbedre pollineringen til matproduksjon
  • Redusere rensebehovet og kostnadene for drikkevann
  • Øke rekreasjonsverdien til vann, vassdrag og sjø
  • Og ikke minst; øke det biologiske mangfoldet

Mer enn 2 000 tiltak for fylket

– Det er foreslått mer enn 2 000 tiltak i vår region. Tiltakene er helt avgjørende for å oppnå miljømålene. Eksempler på konkrete tiltak er å fortsette kalkingen av forsurede vassdrag, stoppe avrenning av næringsstoffer til kyst og ferskvann og fjerne forurensning og plastforsøpling, sier Vatshaug Jenssen.

Fylkeskommunen er vannregionmyndighet, og har ansvar for å koordinere og samordne vannforvaltningsarbeidet. Både statlige, regionale og lokale sektormyndigheter er sammen ansvarlige for å gjennomføre de ulike tiltakene. Der det er kommunene som har den desidert største andelen av tiltakene i planen.

Vannet krysser grenser

Vannforvaltningsarbeidet følger nedbørsfelt og ikke fylkes- eller kommunegrenser tegnet inn på et kart. Rogaland vannregion er derfor delt inn i fire vannområder; Dalane, Haugalandet, Jæren, og Ryfylke. I tillegg til ferskvann i vann, vassdrag og elver gjelder også vannområdet for hele kystlinjen vår.

– Dette krever tette og gode samarbeid, ofte på tvers av kommunegrensene. For å bistå kommunene er det derfor ansatt en vannområdekoordinator i hvert enkelt vannområde som jobber tett sammen, sier Vatshaug Jenssen.

Tiltak krever tilskudd

For å bistå med å få gjennomført tiltakene i planen og å kunne oppnå vannmiljømålene har vi en fylkeskommunal tilskuddordning for vanmiljøtiltak. Her kan kommuner, organisasjoner og privatpersoner søke om økonomiske midler. Organisasjoner og privatpersoner må søke gjennom sin kommune.

I tillegg finnes det aktuelle ordninger som kan gi støtte til vannmiljøtiltak hos:

Planen – kort oppsummert

Navn: Regionalplan for vannforvaltning for Rogaland vannregion 2022–2027

Formål: Beskytte vannmiljøet mot forringelse, samt forbedre og gjenopprette miljøtilstanden der forholdene ikke er gode nok.

Planen viser miljømål, påvirkning og overvåkingsbehov.

Hovedmål i planen: God økologisk og kjemisk tilstand i alle bekker, elver, innsjøer og kystforekomster.

Virkemiddel i planen:

  • Retningslinjer for arealplanlegging
  • Prioriterte nedbørsfelt
  • Prioriterte tiltaksområder
  • Prioriterte sektorovergripende virkemiddel

Tiltaksprogram: Oppsummere foreslåtte tiltak for planperioden, fordelt på sektorområde, samt kunnskaps- og virkemiddelbehov

Handlingsprogram: Konkretiserer hvilken oppfølging vannforvaltningsplanen krever, med ressursbehov og ansvar.

Mer om vannforvaltning

Les mer om vannforvaltning i Regionalplan for vannforvaltning 2022–2027 eller på vannportalen – Rogaland vannregion.