Tilskudd til vannmiljøtiltak

Har du et prosjekt som kan bidra til forbedring av vannmiljøet eller til økt kunnskap om tilstanden i vassdrag, kystvann eller grunnvann? Eller ønsker du å forbedre vannkvalitet eller økologisk tilstand i vassdrag som er prioritert i den regionale vannforvaltningsplanen?

Rogaland fylkeskommune har årlig delt ut 1 700 000 kroner til prosjekter som forbedrer vannet i Rogaland, og det er forventet et tilsvarende beløp for årene fremover. Sjekk retningslinjene under for å se om du, din organisasjon eller kommune kan søke om tilskudd til vannmiljøtiltak til nettopp deres prosjekt.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 21. februar

Søknad fylles ut og sendes inn via søknadsportalen til Regionalforvaltning.

Søk om tilskudd til vannmiljøtiltak

Les mer på Regionalforvaltnings hjemmesider (regionalforvaltning.no)

Hvem kan søke om tilskudd?

Vannområdeutvalg med sekretariat, kommuner, organisasjoner og private tiltakshavere.

Søknader fra organisasjoner eller enkeltpersoner skal sendes via den aktuelle kommunen.

Hva kan det søkes støtte til?

Eksempler på hva det kan gis tilskudd/støtte til:

 • Tiltak som bidrar til forbedring av vannkvalitet og økologisk miljøtilstand, ihht miljømål gitt i regional plan for vannforvaltning.
 • Tiltaksovervåking som bidrar til en systematisk kunnskapsinnhenting i henhold til regionalt overvåkingsprogram.
 • Problemkartlegging som bidrar til bedre kunnskap og progresjon i tiltaksgjennomføringen.
 • Formidlings- og kunnskapsprosjekter på vannmiljø.
 • Gjenstøping av gamle gjødselporter.

Det gis ikke tilskudd/støtte til:

 • Allerede gjennomførte prosjekter
 • Ordinær drift. Ordinære driftsutgifter er de utgifter som tilhører den løpende driften i virksomheten.
 • Egne medlemsaktiviteter og vanlig vedlikehold
 • Overvåking og tiltak som kan finansieres eller pålegges gjennom sektorregelverk.

Generelle krav

 • Prosjekter må gjennomføres i Rogaland vannregion.
 • Aktører som mottar støtte fra Rogaland fylkeskommune må, med unntak for privatpersoner og vannområdeutvalg, være registrert i Brønnøysundregistrene.
 • Praktiske forhold, grunneierinteresser, avklaringer etter annet lovverk, etc. skal være avklart før søknad sendes inn.
 • Prosjektet må kunne fullføres innen tre kalenderår.

Ved søknad om støtte til gjenstøping av gjødselporter gjelder følgende:

 • Det kan utbetales 4 000 kroner i støtte til gjenstøping av gamle gjødselporter, som utgjør en risiko for avrenning til vann. Søknadsbeløpet gjelder per port, eller maksimalt 8 000 kroner per gjødsellager.
 • Kommunen informerer om søknadsordningen til aktuelle grunneiere i forkant, setter tidsfrist for søknad, og sender samlet inn søknad for alle aktuelle private grunneiere.
 • Alle portene i gjødsellageret støpes igjen samtidig.
 • Kommunen må kunne dokumentere i søknad at gjødsellagrene er lokalisert på en slik måte at de utgjør en risiko for avrenning til sårbar vannforekomst.

Prioriteringskriterier

Søknadene vurderes i forhold til følgende kriterier:

 • Tiltak som er beskrevet i tiltaksprogrammet, og som bidrar til måloppnåelse etter vannforskriftens krav, skal prioriteres.
 • Overvåkingsbehov beskrevet i vannregionenes regionale overvåkingsprogram skal prioriteres.
 • Tiltak og overvåking i prioriterte nedbørfelt i regional plan vil prioriteres.

Vilkår ved tildeling

 • Prosjektet må gjennomføres i samsvar med søknaden og en eventuell endring eller utsettelse må søkes godkjent av Rogaland fylkeskommune.
 • Det forutsettes at Rogaland fylkeskommune oppgis som finansieringskilde når det blir informert om prosjektet i media, til samarbeidspartnere eller andre. Ved trykt presentasjon av prosjektet (brosjyrer, nettsider, skilt, infotavler mv.) skal Rogaland fylkeskommunes logo vises.
 • Bevilgningen er gyldig i bevilgningsåret og de to påfølgende budsjettårene. Etter utløp av bevilgningsperioden vil tilsagn som ikke er benyttet bli trukket tilbake uten varsel.
 • Tildelt beløp kan avkortes dersom tiltaket ikke er gjennomført som omsøkt.

Forutsetning for tilskudd til overvåkingsprosjekter:

 • All overvåking skal gjennomføres etter metodikk beskrevet i siste utgave av nasjonal overvåkingsveileder / klassifiseringsveileder (vannportalen.no)
 • Resultater fra all overvåking skal vurderes og rapporteres i hht nasjonal klassifiseringsveileder.
 • Resultater skal legges inn i den nasjonale kartdatabasen «vannmiljø». Importmal til vannmiljø skal nyttes.

Det er under, gitt prosentsatser som angir maksimalt støtte for det enkelte type prosjekt/tiltak.

Vannmiljøtiltak
Type tiltak Maksimal prosentsats
Fysiske tiltak som kvalifiserer til støtte etter SMIL-ordningen (eksempelvis renseparker, fangdammer, våtmark, o.l.). 15 prosent
Habitattiltak tilknyttet ikke-anadrome vassdrag 50 prosent
Tiltaksovervåking / problemkartlegging 50 prosent
Helhetlige tiltaksplaner 50 prosent
Kartlegging, utredninger, analyser, o.l. 50 prosent
Informasjons- og kunnskapsformidling 50 prosent
Stillinger som er direkte knyttet til tiltaksgjennomføring, utover pålagte tiltak etter gjeldende regelverk 20 prosent
Andre tiltak som ikke er beskrevet over, men kommer inn under hovedkriteriene for tilskudd beskrevet i del 1 30 prosent

Formål

Tilskuddsordningen skal bidra til måloppnåelse for regional plan for vannforvaltning (2022-2027), samt en best mulig effektiv og samordnet gjennomføring av tilhørende tiltaksprogram.

Støtten skal også bidra til økt kunnskap om tilstand i vassdrag, kystvann og grunnvann.

Som et særlig tiltak skal tilskuddsordningen også bidra til gjenstøping av gamle gjødselporter.

Utbetalingsprosedyre og krav til rapportering

 • Tilskudd utbetales som hovedregel etter at tiltaket er gjennomført og etter at fylkeskommunen har mottatt utbetalingsanmodning med regnskap og rapport, utfylt og sendt inn gjennom Regionalforvaltning.no.
 • For prosjekter der samlet tilsagn fra fylkeskommunen er større enn 200 000 kroner forutsettes framlagt revisorgodkjent regnskap i forbindelse med sluttrapportering. Utgifter til dette kan legges inn i prosjektets budsjett. For andre prosjekter holder det med regnskap underskrevet av regnskapssjef/leder eller kasserer i mindre organisasjoner.
 • Kostnaden/verdien av egeninnsats i form dugnadsarbeid settes til 250 kroner per time.
 • Kostnad/verdi av egeninnsats i form av lønnet arbeid settes lik dokumentert timelønn, dog maksimalt 600 kroner per time. Timelønn dokumenteres med lønnsutskrift signert av overordnede.

Klageadgang

Etter Forvaltningsloven er vedtak fattet under denne tilskuddsordningen å anse som enkeltvedtak. Søker har derfor rett til å klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak er mottatt.