Tryggere for myke trafikanter på Kvernaland 

Det nye krysset på fylkesvei 505. Idrettsanlegget til Frøyland ligger øverst til venstre. Ny rundkjøring, og gang- og sykkelveg på begge sider av dagens hovedvei. Det nye krysset er trukket litt lenger vest for grenseelva mellom de to kommunene, slik at også tungtrafikken mot Figgjo får en lettere svingradius. I tillegg blir det ny vei ned til BMX-banen. Ingen steder med like mye trafikk er smalere på Jæren enn Frøyland bru, på den indre fylkesveien mellom Bryne og Sandnes. Her kjører over 7000 biler hvert døgn, året rundt. 

Brua er fra 1936 og har flere mangler. Den er klar for utskifting.  

– Det vi planlegger blir bra for hele området, sier prosjektleder i fylkeskommunen, Trine Hystad.  

I tillegg til ny bru over Frøylandsbekken kommer ny rundkjøring i krysset mellom Orstadvegen og O. G. Kvernelands veg med fotgjengerovergang over kjørefeltene. Den ene armen i rundkjøringen blir ny vei til BMX-banen.  

– Det blir fortau på begge sider av veien i O. G. Kvernelands veg, mot idrettsanlegget, og gang- og sykkelveg ned til BMX-banen, trygge krysningsmuligheter og god fremkommelighet til både turområdene ved Frøylandsvatnet, idrettsanlegget og BMX-banen.  

Krysser to kommuner

Planen er en felles detalj-reguleringssak i begge kommunene, Klepp og Time. 

Utvalgene for lokal utvikling i kommunene vedtok i begynnelsen av juni å legge detaljregulering for Frøyland bru, fylkesveg 505 til offentlig ettersyn.  

– Vi er strålende fornøyde med at planen er sendt til førstegangsbehandling i Klepp og Time kommune. Planen er utarbeidet av fagfolk,først i Statens vegvesen og nå, etter regionreformen, i Rogaland fylkeskommune. Prosjektet har levert et godt planforslag som bedrer trafikksikkerheten for beboerne på Kvernaland, sier seksjonsleder Jonas Meling.  

Frykter mer trafikk

Flere ønsker ny omkjøringsvei utenom Frøyland bru, og er redde for at forbedringene bare lokker mer trafikk gjennom området, og at bilene kjører fort.  

Prosjektlederen forsikrer om at det ikke blir tilfellet. 

– Den nye rundkjøringen har samme fartsreduserende effekt som den smale brua har i dag. Og det betyr også at syklister og turgåere på den populære turløypa rundt Frøylandsvatnet slipper å krysse veien når de når dette punktet. Ny gang- og sykkelveg er tegnet inn til sentrum. Det kommer også sammenhengende fortau på vestsiden av fylkesveg 505 Kvernelandsvegen, forteller Hystad. 

Hvis kommunene vedtar reguleringsplanen, kan det bli byggestart i 2022.