45 millioner ekstra til vedlikehold av fylkesveier

I år blir det brukt nesten 45 millioner kroner ekstra på fylkesveier.

Fylkesutvalget vedtok enstemmig i møtet 2. juni å øke drift- og vedlikeholdsbudsjettet til fylkesveier.

Dette blir pengene brukt til:

  • 5,1 millioner kroner ekstra til økte strømutgifter til strømanlegg langs gang- og sykkelveier
  • 5 millioner kroner til mudring av kaiene i Finnøysambandet, for å gjøre klar for større ferjer i nytt fergeanbud i 2021
  • 7 millioner kroner for å gjøre Strømsbrua klar for et større vedlikehold i 2021
  • 27,6 millioner kroner til drift og vedlikehold av flere veier. Fylkestinget vedtok i fjor omklassifisering av kommunale gang- og sykkelveier langs fylkesveiene. Behovet til drift og vedlikehold av disse er nå beregnet til 27,2 mill. kroner for i år og pr. år framover Riksveg 13 er nå omklassifisert til fylkesveg. Dette koster 0,44 mill. kroner i år på strekningen fra E39 gjennom Vatnekrossen til Hogstadkrysset.

Fylkestinget har det endelige ordet i saken. Siste møtet før ferien er 16.-17. juni.