Private videregående skoler

Rogaland fylkeskommune er skoleeier for de offentlige videregående skolene i Rogaland. Samtidig har fylkeskommunen ansvar for noen områder knyttet til private videregående skoler som er godkjent etter privatskoleloven.

Individuelt tilrettelagt opplæring og særskilt språkopplæring

Fylkeskommunen har et ansvar for ivaretagelsen av de aktuelle individuelle rettighetene som elevene ved privatskolene har. Skolens ansvar er å avdekke behov, melde fra om behov og bistå eleven med eventuell henvisning til PPT.

Se henvisningsskjema hos PPT.

Fylkeskommunen har et ansvar etter opplæringsloven § 28-2 som inkluderer oppfyllelsen av rettighetsbestemmelsene i privatskoleloven og de nærmere saksbehandlingsreglene i opplæringsloven.

Private videregående skoler med rett til statstilskudd, er skoler som er godkjent etter privatskoleloven. Elever i disse skolene har samme rettigheter til individuelt tilrettelagt opplæring, jf. privatskoleloven § 3-6 og særskilt språkopplæring, jf. privatskoleloven § 3-5, som elever i de fylkeskommunale skolene. 

Rogaland fylkeskommune fatter vedtak, med utgangspunkt i sakkyndig vurdering, for elever som har folkeregistret adresse i Rogaland. Hovedregelen er at sakkyndig vurdering utarbeides av PP-tjenesten i det fylke eleven er folkeregistrert i, jf. privatskoleloven § 3-6, andre ledd.

Les mer i rutine Individuelt tilrettelagt opplæring og særskilt språkopplæring – elever i private videregående skoler (PDF, 205 kB)

Retningslinjer for refusjon

Hjemfylket skal dekke utgiftene til individuelt tilrettelagt opplæring i private skoler på lik linje med offentlige skoler, jf. privatskoleloven § 3-6, annet ledd. Når Rogaland fylkeskommune gjør et enkeltvedtak om individuelt tilrettelagt opplæring for en elev i privatskole, utløser dette også utarbeiding av et enkeltvedtak etter forvaltningsloven knyttet til den økonomiske rammen.

Les mer i retningslinjer – refusjon for individuelt tilrettelagt opplæring i private videregående skoler (PDF, 205 kB)

Private videregående skoler

Se oversikt over private videregående skoler i Rogaland.

Rogaland fylkeskommune har også ansvar, på områder omtalt på denne siden, for elever hjemmehørende i Rogaland som velger private skoler i andre fylker. 

Se oversikt over private videregående skoler som er godkjent etter privatskoleloven.