Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PPT gir råd til skoler og lærebedrifter om hvordan opplæringen kan legges til rette, slik at du får god opplæring.

PPT sitt mandat er regulert i opplæringsloven § 5-6 og er en støttetjeneste for videregående opplæring. Tjenesten skal hjelpe skolen i arbeid med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. PPT skal utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det. Elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av opplæringen, har rett til spesialundervisning etter § 5-1 i opplæringsloven.

PPT utreder vansker knyttet til faglig, sosial og emosjonell fungering og vurderer behov for særskilte tiltak i skolen. PPT kan følge opp elever og lærlinger med samtaler etter behov.

PPT har også ansvaret for elever i grunnskolen som skal motta opplæring i institusjoner.

Henvisningsskjemaer

Individsaker

Send inn henvisningsskjema (PDF, 459 kB)

Vedlegg henvisning PPT 

Overføringsmøte samtykkeskjema 

Systemsaker

Send inn henvisningsskjema

Informasjon