Retningslinjer for skriftlig privatisteksamen

Privatistene bør ha gjort seg kjent med disse retningslinjene før eksamen. 

Fremmøte, legitimasjon og registrering

 • Møt frem ved eksamenslokalet i god tid før eksamen begynner. Vi anbefaler at du kommer minst 30 minutter før eksamen begynner.
 • Husk å ta med gyldig legitimasjon med bilde. Eksempler på gyldig legitimasjon er pass, førerkort eller bankkort. Dersom du ikke har med deg gyldig legitimasjon, får du ikke ta eksamen.
 • Finn plassen din. Det er bestemt på forhånd hvor alle skal sitte, og alle plassene i eksamenslokalet er merket med kandidatens navn, kandidatnummer og fagkode.  

Hvilke hjelpemidler kan jeg bruke?

 • Til de fleste eksamener er alle hjelpemidler tillatt, med unntak av internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. Noen fag har spesielle ordninger. Vaktene kan kontrollere hvilke hjelpemidler som benyttes under eksamen. Du er selv ansvarlig for å ta med aktuelle hjelpemidler.
 • Der det er todelt eksamen, er Del 1 uten hjelpemidler og Del 2 med hjelpemidler.
 • Det gis adgang til bruk av utvalgte internettsider ved skriftlig eksamen.

Regler i eksamenslokalet

 • Du vil bli informert om reglene på eksamensdagen.
 • Det skal være stille i eksamenslokalet. Du har ikke lov til å kommunisere med de andre kandidatene.
 • Mobiltelefoner skal være avslått og lagt bort. Elektroniske enheter skal være avslått. Det er ikke lov å sitte med høretelefoner. Unntak i enkelte fag.

Eksamensoppgaven

 • Du har selv ansvar for å sjekke at du har mottatt riktig eksamensoppgave. 
 • På eksamensoppgaven står det hvor lang tid du har.

Hvis eksamen er todelt

 • Du får vanligvis utlevert del 1 og del 2 samtidig.
  Eksamensvakten samler inn del 1 etter oppgitt tid. Du har lov til å begynne på del 2 før Del 1 er levert, men da må du gjøre det uten hjelpemidler fram til tidspunktet for del 2 starter.
 • Under del 1 har du bare lov til å bruke skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler. Bruker du andre hjelpemidler enn de som er tillatt for del 1, regnes det som forsøk på juks.

Matematikk: I del 2 av alle matematikkoppgaver er det innført krav til obligatorisk bruk av digitale verktøy. Det betyr at du må ta med deg din egen datamaskin med nødvendig programvare til eksamen.

Gjennomføring av eksamen

Eksamen kan gjennomføres på to måter:

Digital eksamen:

 • Heldigital eksamen (Ny læreplan, LK20)
  • Hele eksamenen foregår i eksamenssystemet
  • Du skriver besvarelsen på PC eller Mac
  • Ingen mulighet til å skrive på papir
    
 • Halvdigital eksamen (Gammel læreplan, LK06)
  • Besvarelsen bør leveres digitalt
  • Du skriver besvarelsen på PC eller Mac
  • Kan levere deler av eksamen på papir ved behov
  • Du må kunne lagre besvarelsen din på egen datamaskin uten bruk av internett.
    

Papirbasert eksamen:

 • Du skriver besvarelsen for hånd


Bruk av egen datamaskin på eksamen (digitalbasert eksamen)

 • Du tar med deg din egen bærbare datamaskin på eksamen. Du skriver besvarelsen din på datamaskin og leverer den elektronisk.
 • Du er selv ansvarlig for at din datamaskin fungerer, og at du har nødvendig kompetanse til å bruke den.
 • Bruk av Chromebook og smartklokke er ikke tillatt.
 • Det gis ingen brukerstøtte, og du er selv ansvarlig for konsekvensene dersom eget utstyr feiler.
 • Alle programmer du trenger til eksamen må være lastet ned før du kommer til eksamenslokalet, og programmene må fungere uten internett-tilkobling.

 

Levering av besvarelsen

Elektronisk levering:

Du skriver besvarelsen på egen datamaskin og leverer den elektronisk i eksamensportalen PGS. Følg rutine og instruks på eksamensdagen når det gjelder elektronisk innlevering. 

Papirbasert levering:

Hvis du ikke har med deg din egen datamaskin, må du skrive besvarelsen for hånd. Du bruker skolens ark som du får utlevert, og fører inn med blå eller svart penn. Sjekk at alt er korrekt merket og at arkene er nummerert.


Slik gjør du når du skal levere inn halvdigitaliserte og papirbaserte eksamensbesvarelsen

 • Tilkall eksamensvakten. Det gjør du ved å rekke opp hånda til vakten ser deg. Du må ikke forlate eksamenslokalet før eksamensvakten har kontrollert at innleveringen er i orden. 
 • Husk å merke det første svararket med disse opplysningene: Kandidatnummer, fagkode, sidenummer og antall sider totalt i besvarelsen.
 • Resten av svararkene må merkes med kandidatnummer og sidenummer. Det er viktig at alle svararkene er nummerert.
 • Hvis du skriver besvarelsen for hånd, må du bruke de arkene du har fått utdelt.
 • Ikke skriv navnet ditt på noen av svararkene. Sensorene skal ikke vite hvem som har levert besvarelsen. 
 • Dersom du ikke har fullført besvarelsen når eksamenstiden er slutt, kan du velge å legge ved kladdeark. Du kan ikke regne med at kladdearkene blir betraktet som en fullgod del av besvarelsen.


Slik gjør du når du skal levere inn heldigitaliserte eksamensbesvarelsen

 • Før du leverer får du en oversikt over oppgavene du har besvart. Dersom ikke alle oppgavene er besvart vil du få et varsel om dette. 
 • Når du er klar for å levere besvarelsen din må du rekke opp hånden. Vakt vil komme bort og kontrollere din besvarelse.
 • Klikk «Lever» når du har besvart alle oppgavene. Etter du har klikket på «Lever» kan du ikke gjøre endringer på besvarelsen din.

​​​​
Syk under eksamen

Hvis du blir syk under eksamen, kan kladdeark vedlegges besvarelsen. I slike tilfeller skal skolen legge ved en egen melding om dette. Sensorene kan da betrakte kladdearkene som en fullgod del av besvarelsen.

For sent til eksamen

Dersom du møter for sent til eksamen, men før kl. 10, kan du gjennomføre eksamen. Du får ikke ekstra tid. Dersom du møter etter kl. 10, får du ikke ta eksamen.

Avbryte eksamen etter eksamensstart

 • Dersom du etter å ha fått utdelt eksamensoppgaven ønsker å trekke deg fra eksamen, må innføringsark utfylt med kandidatnummer og fagkode leveres og du må signere deg ut. Blank besvarelse gir karakteren 1.
 • Du kan ikke forlate eksamenslokalet før 60 minutter etter eksamensstart. 

Brudd på reglement/fusk