Samordningsgruppe mot radikalisering og voldelig ekstremisme (SAMVER)

SAMVER ønsker å bygge opp en mentorbank i vår region og ønsker dermed mentorer som er personlig egnet, har variert erfaring, kompetanse og arbeidskontekst.

SAMVER er en regional samordningsgruppe mot radikalisering og voldelig ekstremisme som ble opprettet i 2016. Gruppen ledes av Stavanger kommune og består av kommunene Sola, Time, Sandnes og Randaberg, Rogaland fylkeskommune, Sør-Vest politidistrikt, PST, kriminalomsorgen, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging (RVTS Vest) og NAV.

Høsten 2021 vil SAMVER samarbeide med RVTS om mentorutdanning. Les mer om utdanningen.

RVTS sin nasjonale mentoropplæring har som mål å utruste deltakerne med en holdnings- og handlingskompetanse som gjør de i stand til å fange opp og jobbe med personer som:

 • står i fare for å gå inn i en radikaliseringsprosess
 • har vært eller er en del av ekstremistiske nettverk
 • har returnert fra irregulær krigføring i konfliktområde
 • er barn av fremmedkrigerer
 • samt disse gruppene sine pårørende og utvidet familienettverk

Hva koster dette for kommunen/instansen og hva må kommunen stille med:

 • Rekruttering av egnet mentorer
 • Lønn på de 9 kursdagene
 • Lønn når mentor brukes av egen kommune
 • Fristilling av mentor når den ønskes brukt av andre kommuner i SAMVER
 • Kontaktperson med ansvar for kommunens mentorer (enten egen representant i SAMVER eller person som har ansvar for dialog med SAMVER)

Hva får kommunene/instansene som sender deltakere på mentorutdanning:

 • Konkret tiltak til bruk i egne saker
 • Kompetanse i egen enhet
 • Interkommunalt tiltaks samarbeid og samarbeid med frivillige org.
 • Tiltak som kan inn i kommunens beredskapsplan
 • SAMVER dekker utgifter til selve mentorutdanningen
 • Kommunene kan låne mentor fra SAMVER sin mentorbank utover kompetanse i egen kommune ved behov