Prestisjetildeling til Rogaland – får nasjonal storsatsing på yrkesfag

Fagskolen i Rogaland blir den første i Norge som får status som senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning. Nyheten ble offentliggjort under Fagskolekonferansen i Bergen onsdag formiddag.

Elev ved dreiebenk for metall. Foto - Klikk for stort bilde

Sammen med fagskolen i Viken tildeles fagskolen i Rogaland 12 millioner kroner (totalt 24 millioner for begge skolene) over fire år for å utvikle fagskolesektoren. I likhet med sentre for fremragende utdanning i universitets- og høgskolesektoren, skal dette være en prestisjeordning som blant annet skal stimulere til økt kvalitet i fagskolene. 

Sentrene for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning skal bidra til å øke den faglige kompetansen og kvaliteten på opplæringen ved fagskolene, styrke samarbeidet på tvers av utdanningsnivåene, og øke anseelsen og rekrutteringen til fagskolen. 

– Dette er svært gode nyheter for oss i Rogaland. Det viser at mange år med prioritering av yrkesfag og fagskoler bærer frukter, og at det gode arbeidet som gjøres i fylket vårt blir anerkjent også nasjonalt. Tildelingen befester også Rogaland sin tyngde og kompetanse innen yrkesfaglig utdanning, og den er viktig for at vi skal klare å skaffe den kompetansen som et næringsliv i rask endring har behov for, sier Marianne Chesak fylkesordfører i Rogaland.

Fagskoleutdanningene blir stadig mer spesialiserte og kravene til hva en fagarbeider skal kunne øker i takt med den teknologiske utviklingen. Da trengs det noen som går i front og bidrar til å utvikle fagskolene slik at arbeidslivet får den kompetansen de trenger.  

Til sammen sju fagskoler søkte Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) om å få status som senter for høyere yrkesfaglig utdanning da ordningen ble lyst ut for første gang i mai i år. Av de sju, valgte en vurderingskomite ut tre finalister. Fagskolen i Rogaland og fagskolen i Viken ble til slutt valgt ut som de beste kandidatene. Komiteen peker på at begge sentrene har store planer for spredningsarbeid og favner om flere fagområder. Samarbeid og involvering står sterkt hos begge sentrene, noe som vil komme hele sektoren til gode. 

Formål med senteret

Senteret skal være en spydspiss for nyskapende utdanninger, gjennom engasjerende læring og samarbeid. Ambisjonen er at senteret utvikler, prøver ut og formidler kompetanse om god undervisningspraksis som bidrar til aktiv læring, simulering og praksisnær opplæring. Senteret skal imøtekomme studentenes behov for læring og samarbeid og samfunnets behov for kompetanse og omstilling, gjennom å utvikle og legge til rette for gode samarbeidsformer med arbeidslivet. 

Senteret har som mål å:

  • Utvikle nyskapende og aktive læringsformer
  • Utvikle eksisterende utdanninger gjennom kunnskapsoverføring og utprøving av aktive læringsformer, samarbeidslæring og simulering
  • Utvikle nyskapende samarbeidsmodeller med arbeidslivet
  • Prøve ut samarbeidsmodeller gjennom å utvikle nye utdanningstilbud i sektorer som bidrar til regional og nasjonal vekst og omstilling
  • Formidle erfaring fra senterets arbeid som bidrar til kvalitetsutvikling og synlighet av fagskolesektoren som regional, nasjonal og internasjonal læringsarena

Bakgrunn

Antall studenter på fagskolene i Norge har økt med over 65 prosent siden 2013 og i 2021 var det registrert nærmere 30 000 fagskolestudenter. Likevel viser blant annet NHOs kompetansebarometer at 50 prosent av bedriftene som mangler kompetanse, etterspør folk med høyere yrkesfaglig utdanning. I neste års statsbudsjett foreslår regjeringen å sette av penger til 500 nye studieplasser i fagskolene, men flere studieplasser er ikke målet alene.