Regionale utviklingstrekk 2019

Vi ser nå at sysselsettingen øker igjen i Rogaland. Det er både gledelig og etterlengtet. Næringslivet forteller om bedre tider, og behov for arbeidskraft melder seg. Dette påvirker folks bostedspreferanser, og vi håper at dette fører til at innflyttingen til Rogaland øker og at færre flytter ut. Innvandring er en joker når det gjelder befolkningsutvikling. Fylket vårt går spennende tider i møte, og Rogaland fylkeskommune skal tilby tjenester og utarbeide et planverk som bidrar til å trekke utviklingen i riktig retning.

Regionale utviklingstrekk Rogaland 2019 gir oppdatert informasjon om utviklingstrekk i Rogaland innen ulike samfunnsområder. Rapporten gir et kunnskapsgrunnlag for utvikling av regionalpolitiske mål og strategier for Rogaland.

Rogaland fylkeskommune har en viktig rolle som samfunnsutvikler og bidrar til omstilling ved bruk av sine virkemidler. Vi står for eksempel overfor store utfordringer når det gjelder klima og miljø. Disse utfordringene gir næringslivet insentiver til å fokusere på en bærekraftig produksjon som ledd i å opparbeide konkurransedyktighet. Dette kan gi grunnlag for nye forretningsmodeller.

Rogaland fylkeskommune har stort fokus på klima og miljø, og utarbeider nå en regional plan for klimatilpasning for 2020-2050. Planen vil gi et bilde av sårbarheten fylket står overfor når det gjelder klimaendringer og støtte opp under insentiver til å legge om levesett og renere produksjonsmåter. I tillegg er fylkeshuset i Rogaland og to videregående skoler blitt Miljøfyrtårn.

Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring i fylket. De videregående skolene i Rogaland skal bidra til å gi elevene digitale ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning, arbeid og samfunnsliv. En egen strategiplan er utarbeidet for å sikre en helhetlig satsning på digitalisering i opplæringen som gir skolene handlingsrom, retning og mulighet til utvikling og innovasjon. Digitalisering gir også muligheter for å styrke næringslivet. For at virksomheter skal kunne utnytte potensialet som ligger i digitaliseringen er tilbudet av arbeidskraft med riktig kompetanse en forutsetning.

Endringene i arbeidsmarkedet og innvandrere som mangler kompetanse for det norske arbeidsmarkedet gir økt behov for omskolering og voksenopplæring. Alle deler av fylket har behov for å tiltrekke og holde på kompetent arbeidskraft, og da er det svært viktig å sikre at flest mulig har den nødvendige kompetansen. Fylkeskommunen bidrar til dette gjennom voksenopplæring og fagskole. Samtidig er det nødvendig å styrke innsatsen for å hindre at personer faller utenfor arbeidsmarkedet – av hensyn til både enkeltpersonene, næringslivet og mottakere av offentlige tjenester. Dette innebærer både å styrke gjennomføringsgraden i videregående skole, tilpasset etter- og videreutdanning, men også et behov for et mer inkluderende arbeidsliv. Det er et uttalt politisk ønske å bidra til flere tilrettelagte arbeidsplasser innen egen organisasjon.

I Rogaland har petroleumssektoren hatt de store overskriftene i fylket fra oljeproduksjonen startet. Denne næringen er et barometer på den økonomiske situasjonen i Rogaland, men ulempen er at andre næringer tildeles mindre oppmerksomhet. Dette gjelder spesielt tjenesteytende næringer, som for eksempel kunst, kultur, markedsføring og arkitektur. Selv om det ikke er disse virksomhetene som bidrar med den største verdiskapingen i Rogaland, er de viktige kunnskapsutviklere- og formidlere. I tillegg er eksempelvis et rikt kulturliv trivselsskapende og bidrar til at folk blir værende i fylket.

Det er viktig at flere bransjer står sterkt. Det må legges til rette for at vi har flere bein, eller hjørnesteiner, å fordele vekten på når den neste utfordrende perioden kommer. Forventningene til omstilling må gis innhold, og dette skal Rogaland fylkeskommune bidra til. Fylkeskommunen har satt i gang et stort prosjekt sammen med FoU-institusjoner for å identifisere og utnytte muligheter for framtidig konkurranseevne i Rogaland. Intensjonen her er å skape innovasjon gjennom nye kombinasjoner av eksisterende kunnskap, ferdigheter og kompetanse. Dette kan bidra til at Rogalands avhengighet av petroleumssektoren reduseres. Her ligger det store muligheter hvis vi tar de rette grepene. Det skal vi klare.

Dokumenter

Regionale utviklingstrekk 2019 (PDF, 8 MB)