Reguleringsplaner

Fylkeskommunen veileder både kommuner og utbyggere i planarbeidet. Dette gjør vi både gjennom regionalt planforum, fagkonferanser og i dialog om konkrete plansaker. 

Fylkeskommunen er også regional høringsinstans. Fylkeskommunen gir skriftlig innspill ved oppstart av planarbeidet og uttale til planforslaget når planen er ute til offentlig høring. Uttalelser til slike planer kommer vanligvis fra regionalplanavdelingen og kulturavdelingen.  

Regionalplanavdelingen koordinerer også innspill fra de øvrige politikkområdene i fylkeskommunen, blant annet næringsutvikling, vei og kulturminnevern. Tidlig kontakt gir en god og forutsigbar prosess og kan spare tid ved at innsigelser unngås. Vi oppfordrer til at fylkeskommunen kontaktes så tidlig som mulig i planprosessen. Større planer er det fordelaktig å ta opp i Regionalt planforum.  

Når planen omfatter forhold av stor regional eller prinsipiell betydning, må saken legges frem for politisk behandling i fylkesutvalget. Gjennom vår veiledning og våre uttalelser til reguleringsplaner, vil vi gi praktiske råd til utbyggere og kommuner samt formidle fylkeskommunens interesser i det aktuelle planarbeidet. 

Fylkeskommunens interesser og strategi er nedfelt i våre regionale planer og strategier.  

Du kan også lese mer om hvordan nasjonale og regionale føringer forventes fulgt opp i lokal arealplanlegging. 

Videre skal fylkeskommunen videreformidle nasjonale føringer innenfor vårt sektoransvar i planleggingen. 

Noen av disse ansvarsområdene ligger nært opp til Fylkesmannens og Statens Vegvesens arbeidsoppgaver og blir ofte behandlet i samråd med disse etatene. 

Relevante dokumenter

Sjekklister – Universell utforming i kommunal planstrategi og kommuneplan (PDF, 166 kB)

Relevante Lenker

Plan- og bygningsloven kapittel 12. Reguleringsplan

Regjeringen: reguleringsplanveileder

Reguleringsplan - spørsmål og svar fra regjeringen.no