Medvirkning i planlegging

Bred og aktiv medvirkning er en viktig forutsetning for å få til et godt kunnskapsgrunnlag og gode planløsninger med høy legitimitet. 

Plan- og bygningsloven vektlegger at planleggingen skal være åpen og deltakende, og stiller krav til medvirkning. Kommunen skal sørge for å gjøre aktuelle spørsmål i kommuneplanarbeidet kjent, slik at de kan bli gjenstand for offentlig debatt. Det betyr at det skal legges til rette for innspill fra innbyggerne i alle typer planprosesser etter plan- og bygningsloven.  

Ansvar for medvirkning 

  • Enhver som fremmer planforslag skal legge til rette for medvirkning.
  • Forslagsstiller kan være kommunes planavdeling, andre kommunale og offentlige etater eller privat sektor.
  • Kommunen skal passe på at medvirkning er oppfylt i planprosesser.
  • Dette gjelder for alle planer, regional planstrategi og kommunal planstrategi. 

Kommunen skal sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging  

Dette kan være personer med nedsatt funksjonsevne, eldre, barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal få gode muligheter for medvirkning på annen måte. Det er viktig å sikre medvirkning gjennom hele prosessen. Det vil si fra det settes rammer for tiltak, gjennom selve planleggingen og gjennomføringen av tiltakene. 

Barn og unge 

Barn og unge står i en særstilling for tilrettelegging i planarbeidet, og er derfor spesielt framhevet i loven. Etter § 3-3 tredje ledd i plan- og bygningsloven skal kommunestyret sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. Det er opp til kommunestyret hvordan den særskilte ordningen skal organiseres, men kommunen må dokumentere at den har slik ordning og hvordan den er organisert. 

Aktiv medvirkning er et krav  

Dette innebærer at det skal legges til rette for dialog mellom planleggere og berørte/interesserte. Det er altså ikke nok med informasjon til innbyggerne. Kommunen og fylkeskommunen skal gjennom hele planarbeidet sørge for bred og tilgjengelig medvirkning og dialog med organiserte og uorganiserte interesser.  

Medvirkning skal starte tidlig i planprosessen  

Medvirkning skal skje fra det tidspunkt arbeidet med planen starter opp. De som medvirker skal kunne påvirke de forslagene som utvikles mens planen blir til. Det er en utbredt oppfatning at mulighetene for å påvirke resultatene er best i den innledende fasen. 

I de planprosesser som starter med planprogram ligger muligheten til medvirkning gjennom prosessen, ved å bidra til at planprogrammet som vedtas inneholder godt opplegg for medvirkning. 

Relevante lenker

Plan- og bygningsloven, kapittel 5. Medvirkning i planlegging

Medvirkning i planlegging fra regjeringen.no

Ulike medvirkningsmetoder fra veiviseren.no