Kommuneplaner

Hva er fylkeskommunens oppgaver i behandlingen av kommuneplaner? 

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Kommunen kan utarbeide kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder. 

Under kan du laste ned flytskjema for saksgang ved behandling av kommuneplan, sjekklister for arealplaner og sjekklister for universell utforming i planlegging. 

Fylkeskommunen gir råd og veiledning 

Fylkeskommunen gir kommunene råd og veiledning i arbeidet med kommuneplan. I tillegg er fylkeskommunen regional høringsinstans. Generelt vil god samhandling tidlig i planprosessene være mest effektivt for å unngå konflikter. Vi anbefaler at kommuneplaner blir meldt inn og tatt opp til drøfting i regionalt planforum. Dette bør skje i god tid før forslag til planprogram og plan sendes på høring og offentlig ettersyn. 

Uttalelser til kommuneplaner fremmes vanligvis for politisk behandling i fylkesutvalget. 

Gjennom innspill til oppstart av planarbeidet og i høringsuttalelsene vil vi formidle fylkeskommunens interesser samt gi praktiske råd for planarbeidet. 

Fylkeskommunens interesser er nedfelt i de regionale planene, samt ulike politiske vedtak. I tillegg skal fylkeskommunen videreformidle nasjonale føringer for planleggingen. 

Innsigelse og klage 

Dersom fylkeskommunen finner at kommuneplanforslaget er i strid med viktige regionale eller nasjonale interesser kan fylkeskommunen fremme innsigelse. Da kan ikke kommunen egengodkjenne planen. 

Kommunen kan gjøre endringer i planen slik at innsigelsen kan trekkes. Dersom kommunen ikke vil ta hensyn til fylkeskommunens merknader går saken til mekling hos Fylkesmannen. Dersom mekling ikke fører fram, blir saken sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse. 

Relevante dokumenter

Sjekklister – Universell utforming i kommunal planstrategi og kommuneplan (PDF, 166 kB)

Relevante Lenker

Regjeringen: kommuneplanprosessen

Regjeringen: kommuneplanens-arealdel

Kommuneplan - spørsmål og svra fra regjeringen.no