Fylkeskommunen som veileder

Fylkeskommunen har flere roller i lokal planlegging etter plan- og bygningsloven.

Vi veileder og hjelper kommunene og andre aktører i deres planarbeid 

Dette skjer i form av rådgivning i konkrete saker og planprosesser, kurs og temasamlinger. Vi tilbyr veiledning gjennom regionalt planforum ved mer formell planbehandling. Ikke nøl med å ta kontakt. 

Vi ivaretar lovpålagte sektorinteresser i alle plansaker 

Det gjelder feltene kulturminner og kulturlandskap, vannkvalitet, friluftsliv, vilt og ferskvannsfisk, barn og unges interesser, universell utforming med mer. 

Vi sørger for en helhetlig og bærekraftig regional utvikling 

Gjennom regionale planer og føringer er vi med på å ivareta næringsutvikling, stedsutvikling, folkehelse, friluftsliv, klima, naturmangfold og miljø. 

De fleste saker behandler fylkeskommunen administrativt, men større eller konfliktfylte saker behandles politisk i fylkesutvalget. 

Fylkeskommunen som samfunnsutvikler 

Fylkeskommunen skal ta initiativ, mobilisere og stimulere aktører til å dra sammen mot felles mål. 

Den regionale samfunnsutviklerrollen har tre dimensjoner: 

  • Gi strategisk retning til samfunnsutviklingen 
  • Mobilisere privat sektor, kulturliv og lokalsamfunn 
  • Samordne, koordinere offentlig innsats og virkemiddelbruk. 

Det er fylkeskommunens oppgave å sørge for at det føres en helhetlig og utviklingsorientert politikk på tvers av sektorer og nivåer i fylket. Samtidig skal fylkeskommunen påse at utviklingen ikke går på bekostning av mennesker, miljø og bevaringsverdige natur- og kulturverdier. 

Regional planlegging er et sentralt virkemiddel for å fylle samfunnsutviklerrollen. Gjennom plan- og bygningsloven er fylkeskommunen gitt sterke virkemidler i regional plan til å styre arealutnyttelsen i fylket, og derigjennom påvirke en grunnleggende forutsetning for mange andre sider av samfunnsutviklingen. 

Fylkeskommunen bestemmer selv hvilke initiativ som skal tas og hvor aktivt loven skal brukes. Loven setter imidlertid klare rammer for hvordan rollen skal utøves. Blant annet gjelder dette hvordan kommuner og andre aktører skal medvirke i planprosessene. 

Relevante dokumenter

Relevante lenker

Plan- og bygningsloven kapittel 8. Regional plan og plan bestemmelse

Regional planlegging - spørsmål og svar fra regjeringen.no