Dispensasjon

Dispensasjon innebærer at bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven fravikes i en konkret sak. Dispensasjon kan være midlertidig eller varig.

 

Hva kan det dispenseres fra? 

Dispensasjon er hjemlet i plan- og bygningsloven kapittel 19.  Dispensasjon fra bestemmelser i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven betyr: 

  • bestemmelser i loven, men ikke saksbehandlingsregler 
  • kommuneplanens arealdel med bestemmelser 
  • kommunedelplaner med bestemmelser 
  • statlige planer med bestemmelser 
  • regionale planer med bestemmelser 
  • reguleringsplaner med bestemmelser  
  • bebyggelsesplaner med bestemmelser 
  • forskrifter og vedtekter gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven  

Vilkår for dispensasjon  

Fordelene ved dispensasjon må være større enn ulempene. Dispensasjon skal ikke gis hvis hensikten bak en plan eller bestemmelse blir forbigått. Dette er spesielt viktig ved: 

  • Dispensasjon fra lov eller forskrift. Dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet har stor betydning.   
  • Dispensasjon fra planer. Kommunens vedtak må ligge innenfor statlige og regionale rammer og mål.  

Samordning med andre myndigheter  

Fylkeskommunen og statlige myndigheter skal få mulighet til å uttale seg om dispensasjon fra planer, plankrav og bygge- og deleforbudet i plan- og bygningslovens § 1-8. Slik høring må skje før kommunene gir dispensasjon. 

Kommunen bør ikke innvilge dispensasjon hvis statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden. 

Fylkeskommunen kan påklage dispensasjonsvedtak. Da blir saken behandlet politisk i fylkeskommunen. 

Dispensasjon er hjemlet i plan- og bygningsloven kapittel 19. 

Relevante dokumenter

Plan- og bygningsloven kapittel 19. Dispensasjon

Dispensasjon - spørsmål og svar fra regjeringen.no