Barn og unge

Kommunene skal sikre at barn og unge har et godt oppvektsmiljø, og sørge for at deres interesser blir hørt.

Ansvaret for barn og unge henger nøye sammen med vårt arbeid for gode bomiljø, folkehelse og universell utforming. Det er også viktig hvordan vi planlegger transportsystemet vårt, slik at barn kan ferdes trygt til og fra aktiviteter i nærmiljøet sitt. 

Forventninger til planleggingen

Hensynet til barn og unges oppvekstvilkår skal ivaretas i planleggingen, og i kravene til det enkelte byggetiltak. Dette er del av plan- og bygningslovens formålsparagraf. 

Kommunen har ansvar for at all plan- og byggesaksbehandling ivaretar hensynet til barn og unge. Dette gjelder for alle som fremmer planforslag. 

Godt oppvekstmiljø gjennom arealplanlegging

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen ble til som en oppfølging av Norges forpliktelser til FNs barnekonvensjon. Barns medvirkning er en grunnstein i dette arbeidet, som også blir fulgt opp gjennom Sjumilssteget.

Jo yngre barna er, desto mer avhengig er de av at voksne ivaretar deres behov. Større barn og ungdommer skal også kunne utvikle seg i nærmiljøet. De trenger ofte mer areal for å utøve sine interesser og aktiviteter enn små barn. 

Barnetråkk 

Et viktig redskap for kommunene er å kartlegge barnetråkk, og gjøre informasjonen tilgjengelig for alle som lager arealplaner. Se mer på barnetråkk.no.

Relevante lenker

T-2/08 Om barn og planlegging

Barn og unges interesser i planleggingen

Temaveileder: Barn og unge i plan og byggesak