Reiselivsstrategi for Rogaland

Rogaland fylkeskommune har vedtatt å utarbeide sin egen reiselivsstrategi. Fylkeskommunen ønsker å bidra til bærekraftig vekst for helårsturisme i hele fylket, og denne strategien skal fortelle fylkeskommunen hvordan de skal jobbe med reiseliv i fremtiden. Hvordan vil man at det fremtidige reiselivet i fylket skal se ut? Hva blir viktig å satse på? Hvordan skal tid, ressurser og midler prioriteres og brukes?

Bakgrunn for strategien

Fylkestinget vedtok i desember 2020 den gjeldende nærings- og innovasjonsstrategien. Strategien er ikke et statisk dokument, og skal endres i takt med behov som oppstår og erfaringer som høstes underveis i arbeidet. På bakgrunn av smart spesialisering-analyser og den omfattende involveringsprosessen har strategien tre tematiske satsingsområder som skal prioriteres:

 1. Ren energi og maritim framtid
 2. Mat
 3. Reiseliv og opplevelser

Rogaland fylkeskommune skal bidra til næringsutvikling og innovasjon gjennom kombinasjoner av eksisterende kunnskap, ferdigheter og kompetanse. Samtidig skal vi ivareta det samfunnsansvaret vi har – overfor blant annet miljø, etikk, utdanning, arbeid samt ansvarlig forbruk og produksjon.

For å ta gode beslutninger er det avgjørende med kunnskap. Teknologioptimisme må veies opp mot arbeidsmiljø- og personvernutfordringer, natur- og jordvern opp mot utbygging av næringsarealer, kulturminner og masseturisme; fornybare opp mot ikke-fornybare ressurser.

Framdriftsplan

Vedtaket i Fylkesutvalget (FU) 18. april 2023, sier at endelig strategi legges frem for politisk behandling i første kvartal 2024.

I løpet av september 2023 skal det gjennomføres eksterne innspillsmøter for reiselivsnæringen og andre aktuelle aktører. Disse møtene skal gjennomføres regionalt med samling på Haugalandet, i Ryfylke og på Jæren. I Dalane vil det bli gjennomført individuelle intervjuer.

Innspillsmøtene er gratis å delta på og åpne for alle.

Reiselivsstrategien legges frem for RKNU i siste kvartal 2023 for en politisk innspillsrunde. 

Styringsgruppe og ressursgruppe

For arbeidet med reiselivsstrategi er det opprettet en styringsgruppe og en ressursgruppe.

Styringsgruppen består av næringssjefer/næringsansvarlige i samtlige kommuner i fylket.

Videre består ressursgruppen av medlemmer fra blant annet:

 • Destinasjonsselskapene i Rogaland
 • Norsk Hotellhøgskole ved Universitetet i Stavanger
 • Lysefjorden Utvikling
 • Magma UNESCO Global Geopark
 • Stavanger Turistforening
 • Næringshagene i Rogaland
 • Havnene i Rogaland
 • Gladmat
 • Avinor
 • Haugesund Lufthavn
 • Fjord Norge
 • Sauda Ferie og Fritid
 • Opplev Jæren