Reiselivsstrategi for Rogaland

Rogaland fylkeskommune har vedtatt å utarbeide sin egen reiselivsstrategi. Fylkeskommunen ønsker å bidra til bærekraftig vekst for helårsturisme i hele fylket, og denne strategien skal fortelle fylkeskommunen hvordan de skal jobbe med reiseliv i fremtiden. Hvordan vil man at det fremtidige reiselivet i fylket skal se ut? Hva blir viktig å satse på? Hvordan skal tid, ressurser og midler prioriteres og brukes?

Bakgrunn for strategien

Fylkestinget vedtok i desember 2020 den gjeldende nærings- og innovasjonsstrategien. Strategien er ikke et statisk dokument, og skal endres i takt med behov som oppstår og erfaringer som høstes underveis i arbeidet. På bakgrunn av smart spesialisering-analyser og den omfattende involveringsprosessen har strategien tre tematiske satsingsområder som skal prioriteres:

 1. Ren energi og maritim framtid
 2. Mat
 3. Reiseliv og opplevelser

Rogaland fylkeskommune skal bidra til næringsutvikling og innovasjon gjennom kombinasjoner av eksisterende kunnskap, ferdigheter og kompetanse. Samtidig skal vi ivareta det samfunnsansvaret vi har – overfor blant annet miljø, etikk, utdanning, arbeid samt ansvarlig forbruk og produksjon.

For å ta gode beslutninger er det avgjørende med kunnskap. Teknologioptimisme må veies opp mot arbeidsmiljø- og personvernutfordringer, natur- og jordvern opp mot utbygging av næringsarealer, kulturminner og masseturisme; fornybare opp mot ikke-fornybare ressurser.

Framdriftsplan

Etter at innspillsmøter med reiselivsnæringen ble gjennomført høsten 2023, skal arbeidet med reiselivsstrategien nå videre sjekkes av med styringsgruppe og ressursgruppe, for å kontrollere og samstemme strategiens innhold og retningen.

Neste møte vil være med styringsgruppen i januar, og videre planlegges et siste møte med ressursgruppen i løpet av våren.

Reiselivsstrategien presenteres for Regional-, kultur- og næringsutvalget etter påske, for en politisk innspillsrunde.

 Den ferdige reiselivsstrategien skal etter planen legges frem på Fylkestinget i juni.

Styringsgruppe og ressursgruppe

For arbeidet med reiselivsstrategi er det opprettet en styringsgruppe og en ressursgruppe.

Styringsgruppen består av næringssjefer/næringsansvarlige i samtlige kommuner i fylket.

Videre består ressursgruppen av medlemmer fra blant annet:

 • Destinasjonsselskapene i Rogaland
 • Norsk Hotellhøgskole ved Universitetet i Stavanger
 • Lysefjorden Utvikling
 • Magma UNESCO Global Geopark
 • Stavanger Turistforening
 • Næringshagene i Rogaland
 • Havnene i Rogaland
 • Gladmat
 • Avinor
 • Haugesund Lufthavn
 • Fjord Norge
 • Sauda Ferie og Fritid
 • Opplev Jæren