Rullering av skolebruksplanen

Målet med skolebruksplanen er å sikre elevplasser til alle med rett på skoleplass, i bygg tilpasset skolenes pedagogiske behov. Skolebruksplanen 2021 blir behandlet i fylkestinget 14.-15. desember 2021.

Les skolebruksplanen 2021 som nettsidedokument

Skolebruksplanen har et langsiktig perspektiv og skal legge til rette for fleksible, langsiktige og hardføre løsninger for de neste 15 årene. Den gir forutsigbarhet når det gjelder investeringer, hvilke bygningsmessige tiltak som skal gjennomføres og når det skal skje. Skolebruksplanen er de folkevalgtes styringsdokument for å sikre en økonomisk bærekraftig løsning innenfor de bygningsmessige og økonomiske rammene som er satt.   

Innhold 

Kapittel 1 Bakgrunn  

Kapittel 2 Målet med skolebruksplanen   

Kapittel 3 – 7 Søkerbildet, elevtallsutvikling og dimensjonering, skolevis status, leieavtaler og andre forhold knyttet til skolebygg.

Kapittel 8 Utviklingsplaner  

Kapittel 9 Nye eller endrede rettigheter og rammebetingelser 

Kapittel 10 Kort om planens økonomiske side 

Kapittel 11 Oppsummering 

Kunnskapsgrunnlag 

I den årlige rulleringen av skolebruksplanen legger vi vekt på å beskrive status for igangsatte prosjekt og begrunne behovet for nye tiltak. I vedleggene under har vi samlet fakta og premisser som utgjør skolebruksplanens kunnskapsgrunnlag. 

Føringer og premisser (PDF, 186 kB) beskriver en rekke faktorer som ligger til grunn for kvalitetsarbeidet i Rogalandsskolen og som er premisser eller føringer for den årlige rulleringen av skolebruksplanen. 

Fakta om utdanningsprogram og søkertall (PDF, 358 kB) er en nærmere beskrivelse av de fem studieforberedende og ti yrkesfaglige utdanningsprogrammene, hvilke skoler som tilbyr de ulike programmene, kapasitet pr. utdanningsprogram og skole, samt siste års søkertall. 

Langsiktig elevtallsutvikling (PDF, 603 kB) beskriver forventet elevtallsutvikling i de ulike regionene de neste 10-15 årene. 

Fakta om skolene (PDF, 2 MB) er en kortfattet beskrivelse som angir byggeår og eventuell renovering, totalareal, årets elevtall, antall ansatte og skolens utdanningsprogrammer. Her framgår også årets bevilgning til universell utforming, kvalitetsforbedrende tiltak, samt inventar og utstyr.  

Til toppen