Rullering av skolebruksplanen

Målet med skolebruksplanen er å sikre elevplasser til alle med rett på skoleplass, i bygg tilpasset skolenes pedagogiske behov. Skolebruksplanen 2022 ble behandlet i fylkestinget 13.-14. desember 2022.

Les skolebruksplanen 2022 som nettsidedokument

Vedtak

Fylkestingets behandling av sak 133/2022 i møte den 13.12.2022: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Se vedtaket i politisk sak

Vedtak

 1. Følgende skoler rehabiliteres og bygges ut i tråd med økonomiplan 2023- 2026:
  a. Dalane vgs: nytt verkstedbygg og lærerarbeidsplasser
  b. Skeisvang vgs: rehabilitering og nybygg
  c. St. Olav vgs: rehabilitering og nybygg
  d. Strand vgs: rehabilitering og utbygging for 60 nye elevplasser innen YF
  e. Øksnevad vgs. rehabilitering og nybygg for 60 nye elevplasser innen YF
  f. Tiltak ut over dette sees i sammenheng med budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026.
 2. Planlagt rehabilitering og utbygging på Stavanger Offshore tekniske skole (SOTS) og Bergeland vgs ses i sammenheng med eventuelle vedtak i Byskolesaken (alternativ til rehabilitering av byskoler).
 3. Øvrige skoler omtalt i skolebruksplan 2022 ferdigstilles i tråd med økonomiplan 2023 – 2026.
 4. Fylkesdirektøren arbeider videre med utviklingsplaner for Bergeland vgs, Karmsund – både vgs og fagskole og Kongsgård. Det videre arbeidet med utviklingsplaner for Bergeland og Kongsgård ses i sammenheng med eventuelle vedtak i Byskolesaken. Når det gjelder utviklingsplanen for Dalane vgs, anses arbeidet å være avsluttet med saken Dalane vgs - alternativvurdering av skolebyggenes lokasjon og fremtidig utvikling, som fremmes parallelt med skolebruksplan 2022.
 5. Fylkestinget får en statusrapport for arbeid knyttet til vedtatt skolebruksplan 2022 i fylkestinget i juni 2023.

Det bes om en sak i 2023 som drøfter spørsmålet om en fremtidig miks av yrkesfag og studieforberedende utdanningsprogram.

Innhold

Kapittel 1 beskriver bakgrunn for rullering av skolebruksplanen, hvordan den er knyttet til sentrale politiske saker og hva den årlige rulleringen av skolebruksplanen innebærer.

Kapittel 2 tydeliggjør målet med skolebruksplan 2022: å legge til rette for fleksible og langsiktige løsninger som sikrer elevplasser, både til den forventede elevtallsveksten og senere elevtallsreduksjonen.

Kapittel 3 – 6 beskriver søkerbildet, elevtallsutvikling og behov for nye elevplasser, status for vedtatte og igangsatte prosjekt, inngåtte leieavtaler og andre forhold som har betydning for dimensjoneringen av elevplasser.

Kapittel 7 beskriver status for utviklingsplaner som er under arbeid.

Kapittel 8 beskriver mulige endringer i rettigheter og rammer for opplæring og hvilke konsekvenser det kan gi på kort og lang sikt.

Kapittel 9 omtaler kort planens økonomiske side.

Kapittel 10 oppsummer skolebruksplanen.

Oversikt over vedlegg:

 • Føringer og premisser
 • Fakta om utdanningsprogram og søkertall
 • Langsiktig elevtallsutvikling
 • Fakta om skolene 
 • Investerings- og utviklingsplan 2023 – 2030
 • Notat: Føringer for prioriteringer i investeringsbudsjettet

Last ned skolebruksplanen 2022 fra politisk sak (PDF).