Rullering av skolebruksplanen

Målet med skolebruksplanen er å sikre elevplasser til alle med rett på skoleplass, i bygg tilpasset skolenes pedagogiske behov. Skolebruksplanen 2023 ble behandlet i fylkestinget 12. - 13. desember 2023.

Les skolebruksplanen 2023 som nettsidedokument

Vedtak

Fylkestingets behandling av sak 119/2023 i møte den 12.12.2023: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Se vedtaket i politisk sak

Vedtak

 1. Følgende skoler rehabiliteres og bygges ut i tråd med økonomiplan 2024 – 2027: 
  1. Dalane vgs: nytt verkstedbygg og lærerarbeidsplasser 
  2. Skeisvang vgs: rehabilitering og nybygg 
  3. St. Olav vgs: rehabilitering og nybygg 
  4. Strand vgs: rehabilitering og utbygging for 60 nye elevplasser innen yrkesfag 
  5. Øksnevad vgs: rehabilitering og nybygg for 90 nye elevplasser innen yrkesfag 
 2. Planlagt rehabilitering og utbygging på Stavanger Offshore tekniske skole (SOTS) og Bergeland vgs ses i sammenheng med kommende vedtak i Byskolesaken. Punktet ses i sammenheng med vedtaks punkt 6.
 3. Øvrige skoler omtalt i rullering av skolebruksplanen 2023 ferdigstilles i tråd med økonomiplan 2024– 2027.
 4. Fylkesdirektøren arbeider videre med langsiktig utviklingsplan for Karmsund vgs og fagskolen Rogaland, avd. Haugesund. 
 5. Fylkesdirektøren fortsetter dialogen med Eigersund og de omkringliggende kommuner om Dalane vgs. Det bes om en helhetlig sak om fremtidig utviklingsbehov av Dalane vgs, som også vurderer tilbakemelding på salg av eksisterende skole til Eigersund kommune i løpet av våren 2024. 
 6. Fylkesdirektøren utreder bygging av en ny skole i Stavanger og ser på hvordan det samlede opplæringstilbudet best kan organiseres og struktureres gitt endrede forutsetninger. Utredningen fremmes for de folkevalgte senest i forbindelse med rullering av skolebruksplanen 2024.
 7. Fylkestinget får en statusrapport for arbeidet knyttet til vedtatt skolebruksplan 2023 i fylkestinget i juni 2024

Innhold

Kapittel 1 beskriver bakgrunn for rullering av skolebruksplanen, hvordan den er knyttet til sentrale politiske saker og hva den årlige rulleringen av skolebruksplanen innebærer.

Kapittel 2 tydeliggjør målet med skolebruksplan 2023: å legge til rette for fleksible og langsiktige løsninger som sikrer elevplasser, både til den forventede elevtallsveksten og senere elevtallsreduksjonen. 

Kapittel 3 – 5 beskriver søkerbildet, elevtallsutvikling og behov for nye elevplasser, status for vedtatte og igangsatte prosjekt, inngåtte leieavtaler og utviklingsplaner.

Kapittel 6 beskriver konsekvenser av endrede premisser for arbeidet med skolebruksplanen og aktuelle grep. 

Kapittel 7 beskriver miljøoppfølging og miljøsertifisering.

Kapittel 8 omtaler kort planens økonomiske side.

Kapittel 9 oppsummer skolebruksplanen.

Oversikt over vedlegg:

 • Føringer og premisser
 • Fakta om utdanningsprogram og søkertall
 • Langsiktig elevtallsutvikling 
 • Fakta om skolene 
 • Investerings- og utviklingsplan 2024 – 2031 
 • Notat: Føringer for prioriteringer i investeringsbudsjettet 
 • Notat fra fylkesadvokaten: Avtalt tilbakekjøpsrett og samtykkekrav