Regionalplan for bibliotek 2014-2017

Vedtatt i 2013. 

 

Regionalplan for bibliotek i Rogaland 2014-2017 er tenkt som en plan som særlig sier noe om Rogaland fylkeskommune sine prioriteringer på bibliotekfeltet, men også generelle utfordringer for både folkebibliotek og utdanningsbibliotek på ulike nivå. 

Planen omfatter fylkeskommunen sine prioriteringer i arbeidet med bibliotek. Siden dette er en regionalplan etter plan- og bygningsloven, skal den likevel være rettledende for kommunale og statlige styresmakter i Rogaland sitt bibliotekarbeid.

Fylkeskommunen si rolle er hovedsakelig som utvikler, pådriver og tilrettelegger, og det er grunnlaget for kapitlene om utfordringer og handlingsprogrammet. 

Fylkesbibliotekets handlingsprogram finnes i handlingsprogrammet for Regional kulturplan for Rogaland.

Dokumenter