Handlingsplan for inkluderende arbeidsliv 2021–2024

Vår IA-handlingsplan skal underbygge satsingen i nasjonal “Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2019-2022”. IA-handlingsplanen setter arbeidsplassen i sentrum.

Mål for IA-arbeidet i Rogaland fylkeskommune

Det inkluderende arbeidsmiljøarbeidet skal støtte ledere, verneombud, tillitsvalgte og ansatte i deres felles mål for å fremme et godt arbeidsmiljø og forebygge sykefravær og frafall i den enkelte virksomhet.

 • Samlet sykefravær skal ikke overstige 5,2 prosent (dette tilsvarer nasjonalt måltall). 
 • Antall ansatte som går over på arbeidsavklaringspenger skal reduseres.

IA-handlingsplanens hovedelementer

Den nasjonale IA-avtalen setter arbeidsplassen i sentrum. Partene er enige om å målrette innsatsen der det er størst potensial for å redusere sykefravær og frafall, samtidig som det gjøres en offensiv innsats for å bedre forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Det skal etableres aktuelle nøkkeltall som følges opp gjennom avtaleperioden. Kunnskapsbaserte virkemidler og tiltak skal gjøres tilgjengelige og evalueres og justeres underveis. Ambisjonen er at tydelige, tidlige tiltak på aktuelle områder skal bidra til å nå målsetningene om å redusere fravær, hindre forfall og skape et arbeidsliv med plass til flest mulig, lengst mulig. 

Vår IA-plan er bygget opp rundt samme struktur som den nasjonale. Hos oss skal IAhandlingsplanens aktiviteter støtte opp under og fungere som «smøring i maskineriet» for det arbeidet som utføres på den enkelte arbeidsplass. Det tas sikte på å i mest mulig grad presentere opplegg og tiltak slik at de oppleves som en integrert del av et godt og forebyggende HMS-arbeid.

 • Klargjøre rammer
 • Forebygge og inkludere
 • Evaluere effekt
 • Følge opp individ og grupper

Klargjøre rammer for IA-arbeidet

 • Nøkkeltall og kunnskapsgrunnlag
 • Systemstøtte for sykefraværsoppfølging
 • Spilleregler for sykefraværsoppfølging
 • Kompetanseheving - trekløver

Aktivitetene under dette temaet vil sikre et utgangspunkt for å følge utvikling og rapportere på definerte måltall. Hensiktsmessige verktøy skal klargjøres og kompetanse skal bygges om avklarte spilleregler for et godt samarbeid om IA.

Tabell 1: Klargjøre rammer for IA-arbeidet, aktiviteter
Aktivitet Ansvarlig Gjennomført innen
Etablere nøkkeltall for måling Personal- og organisasjonavd/Økonomi Første kvartal 2021
Vurdere systemstøtte for sykefraværsoppfølging Personal- og organisasjonavd/IKT Fjerde kvartal 2021
Revidere retningslinjer for sykefraværsoppfølging Personal og organisasjonsavdelingen Første kvartal 2021
Utvikle kursopplegg for trekløver på arbeidsplassen (leder, tillitsvalgte, verneombud) Personal og organisasjonsavdelingen Første kvartal 2021
Gjennomføre opplæring i IA-arbeid Personal og organisasjonsavdelingen Andre kvartal 2021 og løpende

Satsingsområder for forebygging og inkludering

 • Vold og trusler
 • Psykisk helse
 • Muskel- og skjelett
 • Inkludering
 • Identifisere målgrupper
 • Tilby forskningsbaserte virkemidler
 • Iverksette tiltak

For å drive et hensiktsmessig arbeid med inkludering og mangfold, må vi ha oversikt over risikoforholdene og følge opp disse. 

De ulike arbeidsplassene vil ha ulike utfordringer og jobben her blir å klargjøre relevante, kunnskapsbaserte verktøy som arbeidsplassen kan ta i bruk.

Tabell 2: Satsingsområder for forebygging og inkludering
Aktivitet Ansvarlig Gjennomført innen
Kartlegge risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling, jf. likestillingslovens § 26 og deretter legge plan for oppfølging av kartlegging. Personal- og organisasjonsavdelingen Andre kvartal 2022
Utvikle og tilby opplegg for håndtering av vold og trusler. Personal- og organisasjonsavdelingen og opplæringsavdelingen Fjerde kvartal 2021 og løpende
Utvikle og tilby opplegg for styrking av psykisk helse innen rammene for arbeid med psykososialt arbeidsmiljø. Personal- og organisasjonsavdelingen/ekstern Fjerde kvartal 2021 og løpende
Utvikle og tilby opplegg for forebygging muskel- og skjelettlidelser. Personal- og organisasjonsavdelingen og Bedriftshelsetjenesten Fjerde kvartal 2021 og løpende
Tilrettelegge for arbeidsutprøving gjennom utvikling av veiledende retningslinjer. Personal- og organisasjonsavdelingen Tredje kvartal 2021 og løpende

Følge opp individ og grupper

 • Frafall (over 52 uker)
 • Langvarig fravær (4-52 uker)
 • Hyppig/gjentakende kortidsfravær
 • Grupper >7%x 2kv/>10%
 • Sikre planer for hver enkelt
 • Tilby forskningsbaserte virkemidler
 • Iverksette tiltak

Det faktiske arbeidet med å følge opp den enkelte med sykefravær, utføres på arbeidsplassen i dialog mellom leder og ansatt. 

Aktivitetene under dette punktet skal tilrettelegge for å synliggjøre hvem som trenger oppfølging og hvilken bistand som er tilgjengelig ut fra utfordringene i den enkelte sak.

Tabell 3: Følge opp individ og grupper
Aktivitet Ansvarlig Gjennomført innen
Identifisere grupper mer enn sju prosent over to kvartal Personal- og organisasjonsavdelingen Første kvartal 2021 og løpende
Identifisere og følge opp grupper mer enn tiprosent over ett kvartal Personal- og organisasjonsavdelingen og Bedriftshelsetjenesten Første kvartal 2021 og løpende
Følge opp BHT's kartlegging for grupper mer enn ti prosent Personal- og organisasjonsavdelingen Første kvartal 2021 og løpende
Bistå i oppfølging av enkeltsaker etter forespørsel Personal- og organisasjonsavdelingen Første kvartal 2021 og løpende

Evaluere effekt – justere kurs

 • Rapportere utvikling
 • Evaluere effekt av tiltak
 • Vurdere samarbeid med utdanningsinstitusjoner
 • Samarbeid KS/Stami/Nav

Nasjonal IA-avtale vektlegger at virkemidler og tiltak skal være kunnskapsbaserte og gjenstand for følgeforskning og effektevaluering underveis i perioden. 

Aktivitetene under dette temaet skal bidra til å sikre at vi drar nytte av den kunnskap som bygges, lytter til tilbakemeldinger fra arbeidsplassene og endrer kurs, hvis det blir nødvendig.

Tabell 4: Evaluere effekt - justere kurs
Aktivitet Ansvarlig Gjennomført innen
Knytte sykefraværsrapportering opp mot nøkkeltall for IA-arbeidet. Personal- og organisasjonsavdelingen Andre kvartal 2021 og løpende
Evaluere IA-kurstilbud og tiltak og justere disse fortløpende. Personal- og organisasjonsavdelingen Andre kvartal 2021 og løpende
Knytte kontakt med Stami/KS og NAV/Arbeidslivsenteret for samarbeid og innspill om erfaringer og virkemidler Personal- og organisasjonsavdelingen Løpende

Arbeidsplassen i sentrum

Det er her resultatene skapes i samarbeid mellom leder, verneombud, tillitsvalgte og ansatte. Medarbeiderundersøkelser, vernerunder og fraværsstatistikker danner basis for identifisering av relevante og målrettende IA-aktiviterer. Disse inngår som en integrert del av arbeidsplassens HMS-plan.

Tabell 5: Arbeidsplassen i sentrum
Aktivitet Ansvarlig Gjennomført innen
Sikre oppfølgingsplaner for alle på AAP – status og tiltak og iverksetting av aktuelle tiltak. Leder/ansatt Andre kvartal 2021 og løpende
Sikre oppfølgingsplaner for alle over fire uker fravær. Leder/ansatt Andre kvartal 2021 og løpende
Identifisere og sikre oppfølgingsplaner for alle med hyppig/gjentagende korttidsfravær over sju prosent Leder/ansatt Andre kvartal 2021 og løpende
Følge opp grupper med over sju prosent fravær over 2 kvartal og grupper over 10 prosent over et kvartal. Leder, verneombud og tillitsvalgt Tredje kvartal 2021 og løpende
Gjennomgå gjeldende arbeidsmiljøundersøkelse og oppdater arbeidsplassens HMS-plan med forebyggende arbeidsmiljøtiltak som understøtter IA-arbeidet. Leder, verneombud og tillitsvalgt Første kvartal 2021 og løpende
Gjennomgå oppdatert opplæring i IA-arbeid Leder, verneombud og tillitsvalgt Andre kvartal 2021 og løpende
Sikre kvalitetssikret registrering av fastsatte nøkkeltall. Leder Løpende
Ved behov trekke bistand fra PO, BHT, NAV og fastlege. Leder Løpende
Identifisere og sikre oppfølgingsplaner for alle med hyppig/gjentagende korttidsfravær over sju prosent Leder/ansatt Andre kvartal 2021 og løpende

Handlingsplanen ble opprinnelig laget for 20212023, men gjelder også ut 2024. Planen ble forlenget ut 2024 i tråd med nasjonal IA-handlingsplan i sak 2/2023, 09.02.23.