Regionalplan for energi og klima 2010-2020

Vedtatt i 2010. 

Planen gir regionale føringer for bærekraftig produksjonen av fornybar energi, og tiltak for effektiv energibruk og reduksjon av klimagasser i Rogaland. Planen er utarbeidet i et bredt administrativt og politisk samarbeid med kommuner, statsetater, næringsliv og forskningsinstitusjoner.

Handlingsprogram for fylkeskommunens virksomheter 

Handlingsprogrammet ble vedtatt i 2014. Programmet konkretiserer klima- og energitiltak som fylkeskommunen må utføre i egne virksomheter. Du finner regionalplanen og handlingsprogrammet i kolonnen til høyre.

  • Rogaland skal produsere 4 TWh ny fornybar energi innen 2020
  • Rogaland skal redusere sitt energiforbruk med 20 prosent innen 2020
  • Rogaland skal innen 2020 redusere sitt utslipp av klimagasser med 600 000 til 700 000 tonn CO2-ekvivalenter (når stor-industrien er holdt utenfor).

Fornybar energi uten klimagassutslipp

Planen legger opp til økt satsing på fornybar energiproduksjon fra vind og vann. Bruk av tilgjengelige energikilder fra biomasse og avfall er også et satsingsområde. Et grep for å nå målene er å styrke planene for areal- og energieffektiv byutvikling på Jæren, og på Haugalandet. 

Dokumenter