Regionalplan for Haugalandet (2017)

Planen skal bidra til at Haugalandet framstår som en attraktiv region for både innbyggere og næringsliv. Kvaliteter som variert boligmarked, attraktive tettstedssentre og god tilgjengelighet skal videreutvikles. Samtidig styrkes fokuset på nærhet, miljø og samhandling i regionen.

Planen legger til rette for en utvikling som bygger opp om by-, tettsteds- og grendesentre i alle deler av regionen, slik at de i størst mulig grad kan:

  • Gi rom for vekst og utbygging av boliger, næringsvirksomhet og offentlige funksjoner.
  • Dekke daglige behov, skape møteplasser og styrke lokal identitet.
  • Gi korte avstander til handel, service, arbeidsplasser og andre funksjoner.
  • Tilrettelegge for å gå og sykle, eller ta bussen der det er mulig.
  • Videre utvikling av vegnettet, tilgjengelighet og trafikksikkerhet – differensiert ut fra forutsetninger og utfordringer i ulike deler av regionen.

Planen tilrettelegger også for videre utvikling av vegnettet, tilgjengelighet og trafikksikkerhet – ut fra forutsetninger og utfordringer i ulike deler av regionen.

Planen inneholder felles strategier for hele regionen, med økt grad av koordinering i de ytre kommunene der veksten har vært størst. Planen har blitt til i samarbeid med kommunene og statlige etater og skal følges opp gjennom et regionalt samarbeid med areal- og transport.

Planen ble vedtatt i 2017.

Endringer av retningslinjer i 2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatte 21. juni 2017 endringer i punkt 7, 11, 12, 14 og 15 i planens retningslinjer. Det betyr at hele planen nå er endelig fastsatt.

Avgjørelsen fra departementet gjør at Haugalandet nå får et avklart grunnlag for samhandling mellom kommunene, fylkeskommunen og statlige etater. Dette gjør det enklere å komme videre med planlegging og utvikling på flere områder. Departementet bekrefter at planen er i samsvar med nasjonal politikk – både når det gjelder arealbruk og forholdet mellom forvaltningsnivå.

Planens retningslinjer kan du laste ned fra kolonnen på høyre side. 

Dokumenter