Regionalplan for Dalane 2019-2030

Planens hovedmål beskriver regionens tilstand i 2030: I Dalane er det attraktivt å bo, arbeide, drive næring og reise.

I tillegg til hovedmålet er det seks delmål med tilhørende strategier.

Planen skal bidra til samordning av statlige, regionale og kommunale virkemidler for å nå målet. Den legger felles og langsiktige rammer for arealbruk og transport i de fire Dalane-kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal. Et eget handlingsprogram beskriver konkrete tiltak og prosesser som staten, fylkeskommunen og kommunene skal ha ansvaret for. Styringsverktøyene i planen er retningslinjer og regional planbestemmelse for handel.

Planen ble vedtatt i 2019. 

Dokumenter