Jordvernstrategi for matfylket Rogaland

For første gang er det vedtatt en egen jordvernstrategi for Rogaland. Dette følger opp den nasjonale jordvernstrategien, og setter mål om en lavere maksimal årlig omdisponering av jordbruksareal i fylket.

Omdisponering av jordbruksarealer (fulldyrka, overflatedyrka og innmarksbeite) skal innen 2022 i gjennomsnitt ikke overstige 400 dekar årlig, med videre mål om å minimalisere forbruk av ikke fornybare jordressurser.

Målet forutsettes oppnådd gjennom tiltaksgrupper som inkluderer kunnskapsbygging, sterkere jordvernhensyn i planleggingen, herunder infrastrukturtiltak, og tiltak innen landbruksnæringen selv. Kompenserende tiltak er et supplement til målet om redusert omdisponering.

Strategien gir en nærmere omtale av hvordan målet kan oppnås.

Jordvernstrategien er utarbeidet i fellesskap mellom Fylkesmannen og Rogaland fylkeskommune, og ble vedtatt i fylkestinget i 2019.

Dokumenter

Regional jordvernstrategi for matfylket Rogaland (PDF, 12 MB)