Retningslinjer for tilskudd til verneverdige bygg og anlegg

Vedtatt i FT-sak 87/17

Søknadsfrist: 1. november hvert år.

Formål

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å bevare bygg og anlegg av særlig kultur- og/eller arkitekturhistorisk nasjonal, regional og lokal verdi.

Hvem kan søke?

Søkere kan være privatpersoner, stiftelser eller styret i en organisasjon.

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Det kan søkes om støtte til verneverdige bygg av nasjonal, regional og lokal verdi.

Tilskuddsordningen er ment å dekke noen av merkostnadene ved vedlikehold og istandsetting etter antikvariske prinsipper.

Det kan søkes tilskudd til bygg og anlegg som omfattes av følgende kategorier:

 1. Bygninger i verneklasse A (SEFRAK-registrerte bygg evaluert til verneklasse A, og andre bygg som kan ha en nasjonal og høy regional verdi).

 2. Bygninger i verneklasse B (SEFRAK-registrerte bygg evaluert til verne klasse B, og andre bygg som kan ha en regional verdi)

 3. Bygninger som i kommunale planer er regulert til spesialområdebevaring.

Hva kan det ikke søkes om tilskudd til?

Det kan ikke søkes om støtte til bygg i kommunalt eie, herunder også kirker, museum og andre institusjoner som mottar offentlig driftsstøtte. Det kan heller ikke søkes om tilskudd til freda bygninger da disse kommer inn under egen tilskuddsordning.

Det gis ikke tilskudd til bygningens interiør, ren kopiering av kulturminner eller flytting av hus.

Prioriteringskriterier

Midlene blir fordelt etter prioritering i følgende rekkefølge:

 1. Bygninger i verneklasse A (SEFRAK- registrerte bygg evaluert til verneklasse A, og andre bygg som kan ha en nasjonal og høy regional verdi)
 2. Bygninger i verneklasse B (SEFRAK-registrerte bygg evaluert til verneklasse B, og andre bygg som kan ha en regional verdi.

 3. Bygninger som i kommunale planer er regulert til spesialområde bevaring.

Strakstiltak prioriteres fremfor rene tilbakeføringstiltak.

SEFRAK – registeret er et register over bygg eldre enn 1900. I Rogaland er disse evaluert og satt i verneklasse A (bygg som kan ha en nasjonal og høy regional verdi), B (bygninger som kan ha en regional verdi) og C (bygninger som kan ha lokal verdi).

Da SEFRAK- registeret kun omfatter bygg eldre enn 1900 finnes det en rekke bygninger som ikke er registrert i SEFRAK – registeret, og som derfor ikke er satt i verneklasse. Verneverdien på disse objektene vurderes av fylkesrådmannen i hvert enkelt tilfelle ut fra vanlige kriterier for vurdering av verneverdi som autentisitet, arkitekturhistorisk verdi, identitetsverdi, representativitet, bruksverdi og historisk kildeverdi.

Bygg regulert til bevaring/hensynssone i kommunale reguleringsplaner prioriteres innenfor kategoriene.

For objekter vurdert til verneklasse A kan det gis tilskudd over tre år for å gi en forutsigbarhet i større prosjekter.

I tillegg til bygningens verneverdi, blir størrelsen på tilskudd vurdert i forhold til tilstand og tidligere tilskudd, samt forhold som virker generelt fordyrende med hensyn til antikvariske prinsipper.

Søknadsprosedyre

Det må søkes om støtte før arbeidet settes i gang. 

Søknad om støtte fremmes elektronisk og må inneholde budsjett med finansieringsplan (forventede inntekter og utgifter), samt fyldig omtale av tiltaket, tilstandsrapport og bilder av objektet. Estimert totalkostnad skal dokumenteres gjennom vedlagt kostnadsoverslag fra bygningskyndig person. Det gis ikke støtte til arbeid utført på dugnad/som egeninnsats.

Eventuelle tillatelser etter Plan- og bygningsloven må også vedlegges i tilfeller hvor tiltaket er av en sånn art at det omfattes av plan- og bygningslovens bestemmelser.

I de tilfellene hvor det er flere eiere, må søknaden være godkjent av alle med signert fullmakt.

Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Tilskuddet skal bare brukes til det formål det er søkt om. Videre skal arbeidet være avklart og godkjent av fylkesrådmannen på forhånd.

Tilskuddet gjelder for inneværende år, men kan etter søknad overføres til neste år. Anmodning om utbetaling, eller søknad om overføring av tilskudd, må være mottatt av fylkeskommunen innen 15. desember det året tilskuddet er gitt. Dersom dette ikke er mottatt innen fristen faller tilsagnet automatisk bort.

Krav til utførelse

Arbeidet skal utføres etter antikvariske prinsipper.

 1. Skift så lite som mulig.
  Mest mulig av alle deler av bygningen skal bevares. Derfor må inngrepene ved vedlikehold eller utbedring være så små som mulig. Det skal brukes tradisjonelle materialer, utførelse og teknikker både ved reparasjon og eventuelle utskiftninger. Hvilke materialer og teknikker må tilpasses den enkelte bygning.
 2. Bevar hovedkonstruksjonen.
 3. Bruk materialer av god kvalitet, ikke med gift.
  Det er viktig at eventuelle nye materialer som nyttes er av god kvalitet. Tettvokst virke kan anbefales. Det aksepteres ikke bruk av trykkimpregnerte, giftige trematerialer.
 4. Bruk høvlet panel.
  Dersom det er nødvendig å skifte ut bord på en fasade som har profilert ytterkledning skal hele bordet, ikke bare profilet være høvlet.
 5. Behold originale vinduer.
  Gamle og originale vinduer skal repareres. Dersom det er nødvendig med vindusutskifting skal vinduene være sidehengslet utadslående, og med ett lags glass satt i kittfals i ytre ramme. Vinduer kan være koblet med hele glass i indre ramme. Ytre ramme skal ha utvendige hjørnebeslag. Det skal ikke nyttes skruer med stjernehoder. Det skal ikke være ventiler i vinduene. Sprossedelte vinduer skal ha gjennomgående sprosser med ruter i et format som har vært brukt tidligere. Det skal ikke være metallist på vinduene.
 6. Riktig belistning.
  Belistning skal være av en type som det er tradisjonelle forbilder for, enten på huset eller på lignende hus fra samme tidsepoke i samme geografiske område.
 7. Tradisjonell taktekking.
  Original taktekking skal beholdes i den grad det er mulig. Ved eventuelt utskiftning skal taktekkingen være av en type som har vært brukt opprinnelig. Ved avslutning av taktekking mot gavler skal det brukes vindskier og dekkbord av gammel type.
 8. Unntak kan gjøres i tilfeller hvor lokale tradisjoner tilsier det.

Utbetalingsprosedyre

Tilskuddet utbetales etter at tiltaket er gjennomført og vi har mottatt regnskapsrapport og dokumentasjon på utført arbeid. Utgiftene skal dokumenteres med kvitteringer, evt kopier, på utgifter tilsvarende tilskuddsbeløpet. Foto som viser det ferdige arbeidet skal vedlegges.

Rapport og regnskap skal sendes via fylkeskommunens nettbaserte rapporteringsløsning.

For tiltak/prosjekt der samlet bevilgning fra fylkeskommunen overstiger 200 000 kroner, skal det fremlegges revisorgodkjent regnskap.

Annen utførelse enn omsøkt, godkjent eller som er i strid med retningslinjene kan medføre at tilskudd ikke blir utbetalt.

Det gis ikke støtte til arbeid utført på dugnad/som egeninnsats.

Rogaland fylkeskommune har mulighet til å be om innsyn og kontroll av bevilgede midler, jf. regler for offentlig tilskuddsforvaltning. Tilskuddsmottaker plikter å medvirke gjennom eksempelvis å fremskaffe etterspurt og relevant dokumentasjon.

Klageadgang

Etter Forvaltningsloven er vedtak fattet under denne tilskuddsordningen å anse som enkeltvedtak. Søker har derfor rett til å klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak er mottatt.