Tilskudd til studieforbund

Studieforbund godkjent i henhold til Voksenopplæringsloven kan søke om fylkeskommunalt opplæringstilskudd og tilretteleggingstilskudd.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. desember hvert år.

Søknadsskjema

Søknadsskjema med nødvendig informasjon og vedlegg lastes opp digitalt.

Hvem kan søke om tilskudd?

Følgende generelle kriterier må være oppfylt for å søke om tilskudd:

 • Studieforbund må være godkjent av departementet i henhold til Voksenopplæringsloven.
 • Organisasjonen må være et fylkesledd av et studieforbund med eget demokratisk valgt styre for fylket.
 • Tiltaket det søkes støtte til må være berettiget til statstilskudd.

Hva kan det søkes støtte til?

A. Opplæringstilskudd

 • Pedagogisk utviklingsarbeid og medarbeiderskolering i studieforbundene.

B. Tilretteleggingstilskudd

 • Merkostnader ved tilrettelegging for at personer med funksjonsnedsettelse, kronisk sykdom eller spesielle omsorgsforpliktelser får delta på kurs.
 • Det kan kun søkes fylkeskommunalt tilretteleggingstilskudd til kortere, kompetansegivende kurs som er åpne for alle.

Dette kan du ikke søke støtte til:

 • Tilrettelegging for fremmedspråklige og personer med særlig svak førstegangsutdanning  
 • Behandlingsrelaterte kurs uten kompetansehevende element
 • Trenings- og mosjonsrelaterte kurs uten kompetansehevende element
 • Kulturarrangementer
 • Turer/reiser/utflukter

Krav til søknaden

Generelle krav:

 • Søknadsskjema med nødvendig informasjon og vedlegg lastes opp digitalt.
 • Alle dokumenter skal signeres av fylkesleder.
 • Alle vedlegg må følge søknaden før den kan bli behandlet.
 • Bekreftelse på at organisasjonen er et fylkesledd av et godkjent studieforbund med eget demokratisk valgt styre for fylket.
 • Revidert regnskap med revisors påtegning for året som er to år før det året søknaden gjelder for
 • Årsmelding/årsberetning for året som er to år før det året søknaden gjelder for.

Krav til A. Opplæringstilskudd:

 • Bekreftelse fra hovedorganisasjon på studietimetallet som er berettiget statstilskudd. En studietime er en klokketime.  
 • Oversikt over planlagte tiltak for pedagogisk utviklingsarbeid og skolering av medarbeidere for søknadsåret.                                                                                                               

Krav til B. Tilretteleggingstilskudd:

 • Beskrivelse av kurset, behov for tilrettelegging og de merkostnader tilretteleggingen medfører.
 • Rapportskjema (PDF, 55 kB) for midler utbetalt året før.

Retningslinjer for tilskudd til studieforbund

Søknadsbehandling

Tilskuddsfordelingen vedtas av opplæringsutvalget i Rogaland fylkeskommune i desember.

Klagefristen er tre uker og gjelder fra det tidspunktet vedtaket ble mottatt eller studieforbundet burde gjort seg kjent med vedtaket, jf. forvaltningsloven §§ 29 – 31.

Klage sendes innen fristen via eDialog.

Tildeling og utbetaling av tilskudd

 • Opplæringstilskuddet utbetales på bakgrunn av innrapporterte studietimer berettiget statstilskudd to år før søknadsåret. 
 • Tilretteleggingstilskuddet tildeles forskuddsvis til kurs som er planlagt gjennomført i søknadsåret. Det tas hensyn til både geografi og målgrupper ved fordeling av disse midlene.

Både opplæringstilskudd og tilretteleggingstilskudd tildeles for hele året og utbetales en gang per år, etter at klagefristen er gått ut.

Fylkeskommunen vil kreve tilbake for mye utbetalt tilskudd og tilskudd som ikke er blitt brukt.

Kontakt oss

Voksenopplæringen
E-post: voksen@rogfk.no