Retningslinjer for tilskudd til opplæring for voksne 2023

1.  Generelt

Rogaland fylkeskommune gir tilskudd til studieforbund etter de prinsipper som er fastlagt i Voksenopplæringsloven av 19. juni 2010. Tilskuddsfordelingen vedtas av opplæringsutvalget i Rogaland fylkeskommune. Vedtaket kan påklages. Klagefristen er tre uker og gjelder fra det tidspunktet vedtaket ble mottatt eller studieforbundet burde gjort seg kjent med vedtaket, jf. forvaltningsloven §§ 29 – 31.

Klage sendes innen fristen via eDialog

Fylkeskommunen vil kreve tilbake for mye utbetalt tilskudd og tilskuddsmidler som ikke er brukt i henhold til tildelingen.

2. Vilkår for tilskudd

 • Kun studieforbund som er godkjent av departementet i henhold til Voksenopplæringsloven får anledning til å søke fylkeskommunale tilskudd.
 • Organisasjonen må være et fylkesledd av et studieforbund med eget demokratisk valgt styre for fylket.
 • Tiltaket det søkes for må være berettiget til statstilskudd.

3. Former for tilskudd

A. Opplæringstilskudd

Fylkeskommunen ønsker å støtte pedagogisk utviklingsarbeid og medarbeiderskoleringen i studieforbundene gjennom å tildele studieforbundene et fylkeskommunalt opplæringstilskudd.

Opplæringstilskuddet utbetales på bakgrunn av innrapporterte studietimer berettiget statstilskudd to år før søknadsåret. Hovedorganisasjonen må bekrefte studietimetallet, og det må legges ved en oversikt over planlagte tiltak for pedagogisk utviklingsarbeid og skolering av medarbeidere for søknadsåret.

B. Tilretteleggingstilskudd

Det er viktig at voksne med funksjonsnedsettelse, kronisk sykdom eller spesielle omsorgsforpliktelser får anledning til å delta på kurs på lik linje med andre. Studieforbundene tildeles derfor et fylkeskommunalt tilretteleggingstilskudd til dekking av merkostnadene ved tilrettelegging av kurs for voksne innenfor disse målgruppene.

Fremmedspråklige og personer med særlig svak førstegangsutdanning er ikke aktuelle målgrupper for det fylkeskommunale tilretteleggingstilskuddet.

Det kan kun søkes fylkeskommunalt tilretteleggingstilskudd til kortere, kompetansegivende kurs som er åpne for alle.

Fylkeskommunalt tilretteleggingstilskudd gis ikke til:

 • Behandlingsrelaterte kurs uten kompetansehevende element
 • Trenings- og mosjonsrelaterte kurs uten kompetansehevende element
 • Kulturarrangementer
 • Turer/reiser/utflukter

Tilretteleggingstilskuddet tildeles forskuddsvis til kurs som er planlagt gjennomført i søknadsåret. Det tas hensyn til både geografi og målgrupper ved fordeling av disse midlene.

4. Søknadsprosedyre

Søknadsskjema og nødvendige informasjon og vedlegg, lastes opp digitalt. Søknadsfristen settes til 1. desember hvert år.

Følgende opplysninger trengs til søknaden:

A. Opplæringstilskudd:

 • Bekreftelse fra hovedorganisasjon på studietimetallet som er berettiget statstilskudd. En studietime er en klokketime. Eget skjema skal fylles ut.
 • Oversikt over planlagte tiltak for pedagogisk utviklingsarbeid og skolering av medarbeidere for søknadsåret.                                                                                                                   

B. Tilretteleggingstilskudd:

 • Beskrivelse av kurset, behov for tilrettelegging og de merkostnader tilretteleggingen medfører. Fyll ut eget rapporteringsskjema (PDF, 55 kB).
 • I forbindelse med at fylkeskommunen skal kreve tilbake for mye utbetalt tilskudd og tilskuddsmidler som ikke er brukt ihht tildelingen, skal følgende sendes inn fra studieforbund som fikk tildelt tilretteleggingstilskudd året før:
 • Rapportskjema m/deltakerliste. Eget skjema skal fylles ut, se vedlegg.
 • Oversikt over tiltak som ikke kom i gang. Ubrukte midler må tilbakebetales.

I tillegg skal følgende legges ved søknaden:

 • Bekreftelse på at organisasjonen er et fylkesledd av et godkjent studieforbund med eget demokratisk valgt styre for fylket.
 • Revidert regnskap med revisors påtegning for året som er to år før det året søknaden gjelder for
 • Årsmelding/årsberetning for året som er to år før det året søknaden gjelder for.

Alle dokumenter skal signeres av fylkesleder.

NB: Alle opplysninger og vedlegg må følge søknaden før den kan bli behandlet.

5. Utbetalingsprosedyre

Både opplæringstilskudd og tilretteleggingstilskudd tildeles for hele året og utbetales en gang per år.