Kulturbygg

Rogaland fylkeskommune skal bidra til at det bygges kulturbygg som er av regional interesse og bygg som ivaretar funksjoner for kulturlivet i hele kommunene. Kulturbyggene skal ha egnede lokaler som gir rom for en variert kulturell virksomhet med fokus på både egenaktivitet og formidling av kunst og kultur i Rogaland.

Søknadsfrist: 1 mai

Søk tilskudd til kulturbygg

Ta kontakt med kommunen dersom kulturbygget mangler anleggsnummer som kreves i søknadsskjema. 

Kommunen fastsetter søknadsfristen i egen kommune. Denne må dog være slik at godkjente søknader, blir sendt elektronisk via saksbehandlersystemet til fylkeskommunen innen 1. mai.

Hvem kan søke?

Kommuner, stiftelser, samvirkeforetak, andelslag, museer eller organisasjoner med demokratisk oppbygging. Bare eier av bygget kan søke om tilskudd. Vilkår for at en organisasjon kan stå som søker, er at fylkeskommunen godkjenner organisasjonens vedtekter.

Om kulturbygg

Med kulturbygg menes felles lokaler og bygg som gir rom for en variert kulturell virksomhet med fokus på både egenaktivitet og formidling av kunst og kultur, og kulturbygg med en regional funksjon. Som hovedregel skal lokalene være til bruk for alle alders- og befolknings-grupper og for all lovlig organisasjons- og kulturvirksomhet. Byggene bør i størst mulig grad samlokaliseres med andre typer lokaler/uteområder som kan fungere godt sammen.

Hva kan det søkes tilskudd til?

Det kan søkes om tilskudd til nybygg, ombygging av eksisterende kulturlokaler og vesentlig ombygging av andre lokaler til kulturbygg. Dersom bygget har mottatt tilskudd fra ordningen tidligere, kan det tidligst søkes om tilskudd til rehabilitering etter 20 år.

Ved rehabilitering av regionale kulturbygg gis det kun støtte til større kostnadskrevende prosjekt som i vesentlig grad er med på å utvikle institusjonen og ivareta dens regionale og faglige funksjon.

Søknaden må fremmes senest i det kalenderåret tiltaket på kulturbygget er påbegynt, evt. påfølgende kalenderår dersom bygget påbegynnes etter 1. mai.

Hvis det søkes om tilskudd til flere kulturbygg i samme kommune, må kommunen gjøre en prioritering mellom de ulike kulturbyggene.

Funksjoner og bygg som faller utenfor tilskuddsordningen

  • Tilskudd til forprosjekt og utredninger.
  • Magasin og verksteder som ikke inngår som en del av en fellesløsning faller utenfor ordningen.
  • Kommersiell virksomhet, som verksteder og utstillingslokaler for salg, selskapslokaler eller kinobygg hvor visning av film styrer driften.
  • Bygdehus/grendehus, bydelshus, bedehus og forsamlingshus og liknende.
  • Egne lokaler som bygges og drives bare for en enkelt forening og deres virksomhet/formål.  

Tilskuddsbeløp til kulturbygg

a. Lokale kulturbygg

Inntil 1/3 av godkjent kostnad, maksimum 5 mill. kroner. Nedre grense for godkjent

prosjektkostnad er 450 000. Alle prosjekter vil gjennomgå en individuell vurdering i forhold til sakens egenart/prioriteringskriterier for lokale kulturbygg.

b. Regionale kulturbygg

Det fylkeskommunale bidraget kan maksimalt utgjøre inntil kr. 10 millioner, og kan ikke utgjøre mer enn 1/3 av prosjektets totale kostnader. Alle prosjekter vil gjennomgå en individuell vurdering i forhold til sakens egenart/prioriteringskriterier for regionale kulturbygg. Tidligere tildelinger vil inngå i det totale beløpet på inntil 10 millioner.

Krav til søknad

For mer informasjon om tilskuddsordningen, godkjenninger, tilskuddssatser, dokumentasjon som skal følge søknaden, med mer vises det til fylkeskommunens

Retningslinjer for tilskudd til kulturbygg