Retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer i Rogaland

Vedtatt i FT-sak 78/2023

Søknadsfrist: 1. mai

Formål

Rogaland fylkeskommune skal bidra til at det bygges kulturbygg som er av regional interesse og bygg som ivaretar funksjoner for kulturlivet i kommunene. Kulturbyggene skal ha egnede lokaler som gir rom for en variert kulturell virksomhet med fokus på både egenaktivitet og formidling av kunst og kultur i Rogaland.

Hvem kan søke

Kommuner, stiftelser, samvirkeforetak, andelslag, museer eller organisasjoner med demokratisk oppbygging. Bare eier av bygget kan søke om tilskudd. Vilkår for at en organisasjon kan stå som søker, er at fylkeskommunen godkjenner organisasjonens vedtekter.

Hva kan det søkes om tilskudd til

Det kan søkes om støtte til regionale kulturbygg og lokale kulturbygg.

Med kulturbygg menes felles lokaler og bygg som gir rom for en variert kulturell virksomhet med fokus på både egenaktivitet og formidling av kunst og kultur som ivaretar funksjoner i kommunen, og kulturbygg med en regional funksjon.

Med «regionale kulturbygg» menes kulturbygg som har eller ivaretar en regional funksjon.

Som hovedregel skal lokalene være til bruk for alle alders- og befolkningsgrupper og for all lovlig organisasjons- og kulturvirksomhet. Byggene bør i størst mulig grad samlokaliseres med andre typer lokaler/uteområder som kan fungere godt sammen.

Det kan søkes om tilskudd til nybygg, ombygging av eksisterende kulturlokaler og vesentlig ombygging av andre lokaler til kulturbygg. Dersom bygget har mottatt tilskudd fra ordningen tidligere, kan det tidligst søkes om tilskudd til rehabilitering etter 20 år.

Ved rehabilitering av regionale kulturbygg gis det kun støtte til større kostnadskrevende prosjekt som i vesentlig grad er med på å utvikle institusjonen og ivareta dens regionale og faglige funksjon.

Søknaden må fremmes senest i det kalenderåret tiltaket på kulturbygget er påbegynt, evt. påfølgende kalenderår dersom bygget påbegynnes etter 1. mai.

Hvis det søkes om tilskudd til flere kulturbygg i samme kommune, må kommunen gjøre en prioritering mellom de ulike kulturbyggene.

Funksjoner og bygg som faller utenfor tilskuddsordningen: 

 • Tilskudd til forprosjekt og utredninger.
 • Magasin og verksteder som ikke inngår som en del av en fellesløsning faller utenfor ordningen.
 • Kommersiell virksomhet, som verksteder og utstillingslokaler for salg, selskapslokaler eller kinobygg hvor visning av film styrer driften.
 • Bygdehus/grendehus, bydelshus, bedehus og forsamlingshus og liknende.
 • Egne lokaler som bygges og drives bare for en enkelt forening og deres virksomhet/formål.

Videre gis det ikke tilskudd til:

 • vedlikehold eller drift
 • erverv av grunn
 • dekning av gjeld
 • utgifter til arbeider utenfor 1 m fra anleggets ytre grenser
 • tilførsels- og avløpsledninger for vann og kloakk
 • tilførselsledninger for elektrisitet
 • eiendomsgjerde
 • veier
 • parkeringsplasser.

Det gis bare tilskudd til permanente/fastmonterte installasjoner og inventar.

Tilskuddsbeløp til kulturbygg

Fylkeskommunens midler ses i sammenheng med statlige spillemidler til kulturbygg.

a. Lokale kulturbygg

Inntil 1/3 av godkjent kostnad, maksimum 5 mill. kroner. Nedre grense for godkjent prosjektkostnad er 450 000. Alle prosjekter vil gjennomgå en individuell vurdering i forhold til sakens egenart/prioriteringskriterier for lokale kulturbygg.

Det samlede tilskuddet fra fylkeskommunen vil utbetales over en periode på inntil tre år. Det tas forbehold om endringer i årlige budsjettvedtak.

Prioriteringskriterier for lokale kulturbygg

 1. Kulturbygg som skal fungere som kommunens hovedarena for kultur prioriteres foran øvrige kulturbygg
 2. Ved manglende søknader kan øvrige kulturbygg med en funksjon som utfyller eksisterende arenaer prioriteres. 
 3. Kulturbygg som ivaretar nye behov for kulturlivet i fylket prioriteres. (Kunstnerisk betydning vektlegges)
 4. Kulturbygg med et bredt flerbruksaspekt vil prioriteres.
 5. Kulturbygg som har kommunal medfinansiering prioriteres.
 6. Ved fordelingen av midlene skal det tilstrebes en god geografisk spredning av kulturbyggene.
 7. Kommunale prioriteringer blir som hovedregel lagt til grunn.

b. Regionale kulturbygg

Det fylkeskommunale bidraget kan maksimalt utgjøre inntil kr. 10 millioner, og kan ikke utgjøre mer enn 1/3 av prosjektets totale kostnader. Alle prosjekter vil gjennomgå en individuell vurdering i forhold til sakens egenart/prioriteringskriterier for regionale kulturbygg. Tidligere tildelinger vil inngå i det totale beløpet på inntil 10 millioner.

Det samlede tilskuddet fra fylkeskommunen vil utbetales over en periode på inntil fem år. Det tas forbehold om endringer i årlige budsjettvedtak.

Prioriteringskriterier for regionale kulturbygg

 • Statlige midler som gir føringer for fylkeskommunens bidrag prioriteres.
 • Det forutsettes betydelig bidrag i fra vertskommunen(e). Prosjekter med interkommunalt samarbeid mellom to eller flere kommuner vil bli prioritert.
 • Kulturbygget må ha en regional funksjon, altså en verdi og et nedslagsfelt som kan dekke behov ut over kommunegrenser, eventuelt også ut over fylkesgrenser, og ha verdi for kulturlivet i større deler av fylket.
 • Ved fordelingen av midlene skal det tilstrebes en spredning av kulturuttrykk slik at fylket har minst ett regionalt kulturbygg av høy kvalitet innenfor alle kulturfelt.
 • Kulturbygg som ivaretar nye behov for kulturlivet i fylket prioriteres.
 • Kulturbygg med et bredt flerbruksaspekt vil prioriteres.
 • Ved fordelingen av midlene skal det tilstrebes en god geografisk spredning.
 • Selve søknaden forutsettes å oppfylle de krav som inngår i Kulturdepartementets tilskuddsordning Tilskudd til nasjonale kulturbygg.

Vilkår for tilskudd

 1. Kulturbygget skal være åpent for all lovlig kultur- og organisasjonsvirksomhet. Ingen må stenges ute på grunn av religiøse, sosiale eller politiske hensyn.
 2. Alle kulturbygg skal være universelt utformet.
 3. Ved mislighold av fylkeskommunens retningslinjer for kulturbygg, kan det medføre at mottatt fylkeskommunalt tilskudd må tilbakebetales.

Kulturbyggeierens forpliktelser 

 • Tilskuddet skal ikke bidra til økonomisk utbytte for private fortjenestebaserte aktører.
 • Eier plikter å holde huset åpent for all lovlig kultur- og organisasjonsvirksomhet i 20 år etter ferdigstillelse av bygget. Dette innebærer plikt til å drive på årsbasis. Nedlegging eller bruksendring av bygget i løpet av denne 20-årsperioden skal ikke skje med mindre det foreligger skriftlig forhåndssamtykke fra fylkeskommunen.
 • Dersom kulturbygget blir midlertidig stengt for 3 måneder eller mer, plikter eier på forhånd å orientere fylkeskommunen. Denne plikten påhviler også kommunen.
 • Fylkeskommunen har rett til å sette vilkår for slik midlertidig stengning av bygget. Blir bygget ikke åpnet i løpet av seks måneder, regnes stengningen for mislighold, med mindre det foreligger skriftlig godkjennelse for en forlenget stengning.
 • Dersom den fremtidige drift av kulturbygget er truet, skal huseier uten ugrunnet opphold orientere fylkeskommunen om dette. Denne plikten påhviler også kommunen.
 • Eier plikter å holde bygget i godkjent teknisk stand, samt påse at de sikkerhetsforskrifter som gjelder for vedkommende kulturbygg etterleves. For øvrig skal bygget vedlikeholdes slik at det ikke forringes utover det som følger av normalt slit og elde.
 • Kulturbygget må være funksjonelt og lokalene må være egnet for den type kulturaktiviteter som det er bestemt til bruk for. I den grad det lar seg gjøre uten vesentlig kostnad, bør eieren søke å imøtekomme eventuelle nye og endrede behov med hensyn til kulturaktivitet i befolkningen.
 • Salg eller deling av kulturbygget skal ikke skje uten skriftlig forhåndssamtykke fra fylkeskommunen. Overføring av driften av kulturbygget til andre enn tilskuddsmottaker skal heller ikke skje uten fylkeskommunens skriftlige forhåndssamtykke.
 • Eier plikter å føre regnskap i tråd med de retningslinjer som er fastsatt av fylkeskommunen.
 • Dersom ett eller flere av ovennevnte vilkår misligholdes, kan fylkeskommunen kreve tidligere utbetalt tilskudd tilbakebetalt innen 30 dager etter at fylkeskommunen fremsetter kravet skriftlig.

Søknadsprosedyre

Søknad om tilskudd fremmes på elektronisk skjema som ligger på nettsiden www.anleggsregisteret.no/kulturanlegg/. Det skal søkes gjennom den kommune hvor kulturbygget skal ligge/ligger. Kommunen fastsetter søknadsfristen i egen kommune. Denne må dog være slik at godkjente søknader, blir sendt elektronisk via saksbehandlersystemet til fylkeskommunen. Søkere må overholde den søknadsfrist som hvert år fastsettes av den enkelte kommune. For sent innkomne, og/eller mangelfulle søknader godkjennes ikke.

Departementet fastsetter rammene for de beløp fylkeskommunene kan få til fordeling det enkelte år, og gir melding til fylkeskommunen om beløpenes størrelse innen 15. juni hvert år. Fylkeskommunen tar opp prioriteringen og detaljfordelingen av tilskudd i Regional-, kultur- og næringsutvalget, og underretter søkerne om resultatet av behandlingen. Oversikt sendes departementet, som overfører rammebeløpet til fylkeskommunen.

Rammen for de fylkeskommunale midlene vedtas årlig i fylkeskommunens budsjett.

Ved gjentatte søknader må det redegjøres for eventuelle avvik/endringer fra tidligere innsendt søknad (kostnadsoverslag, finansieringsplan, mv.)

Krav til de enkelte vedlegg

Vedlegg nr. 1: Opplysninger om søker, behov og aktiviteter

Gi opplysninger om organisasjonen som søker, funksjonene som skal inngå i kulturbygget, hvilke aktiviteter som skal drives, og behovet for det bygget det søkes tilskudd til.  

Det må redegjøres for hvordan bygget svarer på fylkeskommunens prioriteringskriterier, jf. pkt. 4 a og 4b i retningslinjene.

Vedlegg nr. 2: Forhåndsgodkjenning av planene for kulturbygget 

Følgende tegninger skal følge søknaden:

 • Plantegninger for alle plan, med påsatte mål
 • Snittegninger som viser takhøyde
 • Fasadetegninger

Plan for bygget må kvalitetssikres med hensyn til funksjonalitet og kulturfaglige krav (akustikk, siktlinjer, scenekrav, lyd- og lysteknikk osv.). Dette må dokumenteres i søknaden.

For lokaler som skal brukes til musikkformål, skal det legges ved dokumentasjon på at det er brukt akustisk kompetanse som ligger til grunn for vurderinger og valg av løsninger. NS-ISO 23591 «Akustiske kvalitetskriterier for rom og lokaler til musikkøving» og NS 8178:2023 «Akustiske kvalitetskriterier for saler for

musikkframføring» skal legges som premiss for dette arbeidet. For rehabilitering skal det legges ved dokumentasjon på at det er gjort akustiske målinger i lokalet.

Vedlegg nr. 3: Detaljert kostnadsoverslag 

Kostnadsoverslaget skal være satt opp slik at det lar seg kontrollere. Arbeider som skal utføres på dugnad må kunne spesifiseres.

Totalkostnaden for kulturbygget skal oppgis (fordelt på tilskuddsberettigede og ikke- tilskuddsberettigede kostnader).

Vedlegg nr. 4: Dokumentert finansieringsplan

Finansieringsplanen skal ha dekning for kulturbyggets samlede kostnader.

Alle postene i finansieringsplanen, bortsett fra søknadssummen, skal dokumenteres.

 • Egenkapital skal bekreftes ved kontoutskrift fra bank.
 • Kommunalt tilskudd må være vedtatt.
 • Private tilskudd/gaver, eksempelvis rene pengetilskudd, materialer, rabatter o.l., må være bekreftet med undertegnet gavebrev.
 • Dugnad redegjøres det for i en egen dugnadsoversikt utarbeidet med utgangspunkt i de arbeider som etter kostnadsoverslaget skal utføres på dugnad. Dugnadsarbeidet pris settes til den verdi arbeidet er beregnet til i kostnadsoverslaget, men det er ikke anledning til å beregne merverdiavgift på dugnad.
 • Lån skal være bekreftet med kopi av lånetilsagn.
 • Eventuelle andre statstilskudd det er søkt om, eller som er innvilget, må spesifiseres.

Vedlegg nr. 5: Plan for forvaltning, drift og vedlikehold av bygget 

Plan for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygget, skal inneholde:

 • plan for bruk, med opplysninger om brukstid og brukergrupper.
 • plan for drift og vedlikehold.
 • Driftsbudsjett.

Vedlegg nr.6: Tinglyst skjøte/leieavtale 

Det skal legges ved kopi av tinglyst skjøte, feste- og leieavtale for minimum 20 år på den grunn der huset skal bygges.

Vedlegg nr. 7: Vedtekter/utleieregler 

Vedtekter for organisasjonen eller lover og utleieregler for organisasjoner må vedlegges.

Utbetaling av tilskudd  

Fylkeskommunen utbetaler tilskudd via kommunen. Når det gjelder kulturbygg som ikke eies av det offentlige, formidler kommunene tilskuddene videre etter gjeldende retningslinjer. Så snart kulturbyggene er fullført, må byggherren sette opp regnskap som skal revideres. Anmodning om utbetaling av bevilgede midler fremmes overfor fylkeskommunen av den enkelte kommune.

a. Delutbetaling 

Det kan foretas delutbetaling, inntil 85 %, når arbeidet er kommet godt i gang.

De siste 15 % av godkjent tilskuddsbeløp utbetales når revidert sluttregnskap foreligger. Anmodning om delutbetaling skal inneholde en redegjørelse for status for prosjektet.

b. Sluttutbetaling 

Sluttutbetaling skjer etter ferdigattest og revidert regnskap.

Regnskapsskjemaet kan lastes ned via fylkeskommunens nettsider. Regnskapsskjema signeres av tiltakshaver, kommunen og revisjonen.

Krav til føring av regnskap 

Det skal føres eget byggeregnskap for vedkommende kulturbygg. Regnskapet skal være ført slik at det kan sammenlignes med kostnadsoverslaget som ble innsendt ved søknad om tilskudd.

Tilskuddsmottaker plikter å oppbevare bilag og regnskapsbøker så lenge som regnskapsloven tilsier (10 år). For de poster hvor hele eller deler av arbeidet er utført på dugnad, skal verdien av dugnaden settes til det beløp dette arbeidet er ført opp med i det godkjente kostnadsoverslaget i søknaden. Det er fylkeskommunen som godkjenner det endelige kostnadsoverslaget. Det er ikke anledning til å føre opp et høyere beløp.

Gaver (ikke pengegaver) og rabatter kan heller ikke føres opp med et høyere beløp enn i godkjent søknad. Det skal ikke beregnes merverdiavgift på dugnad, gaver og rabatter. Dersom det er betalt for arbeid som i søknaden var oppført som dugnad, rabatter eller gaver, skal verdien i regnskapet for disse postene nedjusteres med tilsvarende beløp. Verdien vil i stedet fremkomme som en betalt utgift under kontantutgifter i regnskapet.

Bokføring av kontantinntekter som skal finansiere anleggskostnaden 

Alle kontantinntekter som skal finansiere prosjektet skal føres i regnskapet, f.eks. egenkapital (kontanter og bankinnskudd), statsmidler, lån, kommunale og fylkeskommunale tilskudd og private tilskudd. Hovedpostene for kontantinntektene skal være de samme som postene for kontantinntekter som inngikk i finansieringsplanen i søknaden.

Krav om ferdigattest for kulturbygget

Fylkeskommunen anbefaler at teknisk etat, eller tilsvarende kontor/etat i kommunen, godkjenner/ uttaler seg om kostnadsoverslaget i søknaden. Teknisk etat skal også, sammen med kulturansvarlig, foreta ferdigbefaringen og bekrefte ferdigstillelse av kulturbygget før regnskapet legges frem for revisjon.

For regionale kulturbygg skal regnskapsskjema signeres av tiltakshaver, kommunen og revisjonen. I regnskapsskjema må kommunen da sette sin signatur på at bygget er ferdigstilt i henhold til godkjente planer.

Inndragning av tilskudd 

Tilskudd som ikke er brukt i løpet av 2 år etter at tilskudd er innvilget, dvs. fra datoen på tilsagnsbrevet, blir inndratt. Dersom revidert regnskap viser at bygget er blitt rimeligere enn det godkjente kostnadsoverslag som lå til grunn for tilskuddet, skal tilskuddsbeløp justeres og restbeløp inndras. I spesielle tilfeller kan fylkeskommunen gi utsettelse av inndragningen.

Bruk av rente- og inndratte midler 

Rente- og inndratte midler skal benyttes som tilskudd til kulturbygg som oppfyller de formelle krav til å motta støtte. Midlene skal først og fremst være tilgjengelig ved behandlingen av klagesaker. Etter at klagebehandlingen er avsluttet, kan midlene benyttes til:

 • å gå videre på prioriteringslisten fra den ordinære tildelingen
 • å gi tilskudd til kulturbygg utenom søknadsfristene, f.eks. ved tilleggsbevilgning ved mindre overskridelser.

Klageadgang 

Forvaltningslovens § 27 tredje ledd, jf. § 28 andre ledd, gir søkere som har fått avslag på søknad om tilskudd adgang til å klage på vedtaket.

Fylkeskommunene informerer søkerne rutinemessig om klageadgangen ved å sende nødvendig skjema sammen med brev om avslag på søknad om støtte. 

Departementet er klageinstans for spillemidlene.