Konservering av ruiner fra middelalderen

Tilskudd til konservering av ruiner og anlegg fra middelalderen post 73 skal bidra til tilstrekkelig vedlikehold, oppdaterte planer for skjøtsel, vedlikehold og overvåking, at det foreligger oppdatert dokumentasjon, tilgjengelighet for besøkende og/eller at det er knyttet oppdatert og informasjon til stedet, og at det finnes oppdatert kompetanse på konservering og murskjøtsel i regionen. 

Slik søker du om tilskudd

Søknadsfrist 1. november 

Søknadsskjema (XLSX, 52 kB)

Søknaden sendes til firmapost@rogfk.no

Formål med tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningene er å sikre bevaring, istandsetting og konservering av ruiner fra middelalderen. Tilskuddsordningene skal sikre kildematerialet og bidra til bærekraftig bruk og formidling av historien disse kulturminnene og kulturmiljøene forteller.

Hvem kan søke?

Eiere og forvaltere av ruiner og anlegg fra middelalderen (før 1537). Tilskuddsordningen er knyttet til bevaringsprogrammet for ruiner.

Hva kan det gis tilskudd til?

Det kan gis tilskudd til konservering, dokumentasjon, skjøtsel, vedlikehold eller overvåkning av middelalderruiner, samt til tiltak som utvikler og formidler kunnskaps om ruinene.

Fastsettelse og prioritering av tilskuddet

Ved fastsettelsen av tilskuddet skal det særlig legges vekt på om

a. ruinene er i en tilstand der ordinært vedlikehold er tilstrekkelig

b. det er utarbeidet oppdaterte planer og avtaler for skjøtsel, vedlikehold og overvåking av ruinene

c. det foreligger oppdatert dokumentasjon av de enkelte ruinene

d. ruinene er tilgjengelige for besøkende og det er knyttet oppdatert informasjon til stedet

e. det finnes relevant og oppdatert kompetanse om konservering og murskjøtsel i regionen.

Tiltak som allerede er igangsatt, skal prioriteres. Det skal legges til rette for tiltak som bidrar til å opprettholde kompetanse om konservering og skjøtsel av mur.

Mer informasjon om tilskuddsordningen

Forskrift om tilskudd til stavkirker, bygg og anlegg fra middelalderen, konservering og brannsikring