Tilskudd til kartlegging av skolevei og hjertesone-arbeid

Rogaland fylkeskommune ønsker å støtte kommunene med tilskuddsmidler for å få flere barn og unge til å sykle eller gå til skolen. 

Kommuner kan søke om inntil 100 000 kroner til kartlegging av skolevei, enten med barnetråkk eller hjertesone-arbeid.  Kommunen betaler ikke egenandel, men bidrar med arbeidsinnsats for å gjennomføre tiltak.

Pengene skal hjelpe kommuner til å få et bredere faglig grunnlag i arbeidet for tryggere skoleveier. 

Søknadsfrist

Fristen er 21. januar 2022. 

Søknadsskjema

Søk om tilskudd til kartlegging av skolevei og hjertesone-arbeid (DOCX, 16 kB)

Hvem kan søke om tilskudd?

Kommuner i Rogaland kan søke.

Hva kan kommuner søke støtte til?

Kommuner kan søke om stimuleringsmidler til:

Eksempler på tiltak:

 • barnetråkk-registrering og oppdatering av barnetråkk-registrering i kommunen
 • samlinger av involverte i barnetråkk-registrering
 • honorar til student for analyse og innsamling av informasjon, legge resultatene fra barnetråkk-kartleggingen inn i kart
 • trykking av rapport om kartleggingen for å formidle resultatene i barnetråkk
 • når det gjelder hjertesone-arbeidet, kan pengene brukes til kartlegging av hjertesone, og skilting/merking og hjertesonemarkeringer
 • til lokale kampanjer eller konkurranser for å få flere til å sykle eller gå til skolen i tilknytning hjertesone-etablering.

Hva kan kommuner ikke søke støtte til?

Fysiske tilrettelegginger for å opprette hjertesone, ligger ikke under denne tilskuddsordningen. Kommunene kan søke om fysisk tilrettelegging gjennom fylkestrafikksikkerhetsutvalgets tilskuddsordning for trafikksikker skolevei

Krav til søknaden

Søknaden blir vurdert og bør inneholde:

 • kommunenavn, adresse, kontaktperson, e-post/telefon
 • kontonummer og referanse/«merkes med»
 • organisasjonsnummer
 • en gjennomføringsplan og disponering av midler i et budsjett
 • antall skoler som skal delta i barnetråkk kartlegging/eller hjertesone-innføring
 • graden av involvering, elever, foreldre (FAU) og elevrådet
 • beskriv hvordan en har tenkt å gjennomføre analysen i etterkant av kartleggingen
 • beskriv hvordan en vil behandle resultatene av kartlegging
 • hvordan kartleggingen er tenkt brukt i planer og/eller lagt inn i kart
 • hvordan en vil videreformidlet resultatet fra kartlegging tilbake til elevene/foreldrene
 • om kommunen har politisk vedtak og/eller vedtak på ledernivå
 • om kommune er godkjent som trafikksikker kommune.

Når får kommunen svar på søknaden?

Søknadsfristen er 21. januar 2022. Etter det starter den administrative behandlingen, og saken blir lagt fram til politisk behandling i fylkestrafikksikkerhetsutvalget. Utbetaling til kommunene skjer i løpet av februar.

Rapportering

 1. Rapportering skjer i form av at mottakerne deltar på erfaringssamling høsten 2022, med fremlegging av resultat/status for arbeidet i henhold til søknaden.
 2. Svar på to- tre spørsmål i Questback til Partnerskap for folkehelse Rogaland fylkeskommune, i slutten av desember 2022 via folkehelsekontakten i kommunen, med et enkelt regnskap.

Kontaktpersoner

Rogaland fylkeskommune, samferdselsavdelingen 
v/Wenche Myrland
Postboks 130 
4001 Stavanger

E-post: wenche.myrland@rogfk.no

Ved spørsmål om rapportering:

Rogaland fylkeskommune, plan-, miljø- og samfunnsavdelingen 
v/Elisabeth Wallace Haaland
Postboks 130 
4001 Stavanger

E-post: Elisabeth.Wallace.Haaland@rogfk.no

Til toppen