Tilskudd til kartlegging av skolevei

Kommuner kan søke om inntil 75 000 kroner til kartlegging av skolevei ved bruk av verktøyet Barnetråkk. 

Midlene kan også brukes til å analysere innhentet data og formidle resultatene av kartleggingen. Kommunen betaler ikke egenandel, men bidrar med arbeidsinnsats for å gjennomføre tiltaket. Midlene skal hjelpe kommuner til å få et bedre faglig grunnlag i arbeidet med tryggere skolevei.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 22. august 2024.

Søk om tilskudd til kartlegging av skolevei

Hvem kan søke om tilskudd? 

Kommuner i Rogaland. Kommuner som ikke har mottatt midler tidligere vil bli prioritert. Det samme gjelder skoler som ikke tidligere har blitt kartlagt. 

Hva kan kommuner søke støtte til? 

Kommuner kan søke om midler til å 

 • gjennomføre ny kartlegging av skolevei eller oppdatere tidligere kartlegginger gjennom metoden Barnetråkk 
 • analysere og formidle resultatene fra kartleggingen, inkludert trykking av rapport om resultatene 
 • tilgjengeliggjøre resultatene i kartløsninger 

Kommunen kan bruke midlene til honorar for eksterne, herunder studenter, til å utføre arbeidet. 

Les mer om barnetråkk 

Midlene kan brukes i tildelingsåret og påfølgende kalenderår. 

Hva kan kommuner ikke søke støtte til? 

Fysiske tilrettelegginger eller utbedringer for å øke trafikksikkerheten som følge av kartleggingen. Kommunene kan søke om fysisk tilrettelegging gjennom fylkestrafikksikkerhetsutvalgets tilskudd til arbeid med trafikksikkerhet.

Etablering av hjertesoner. Kommunene kan søke om støtte til arbeid med hjertesoner gjennom Statens vegvesen Tilskudd til tryggere skoleveier og nærmiljø | Statens vegvesen 

Krav til søknaden 

Søknaden skal inneholde informasjon om og blir vurdert basert følgende punkter: 

 • Beskrivelse av hva tiltaket gjelder, herunder informasjon om 
  • Hvilke skoler som skal delta i kartleggingen og om det tidligere er gjennomført kartlegging av skolevei til disse skolene (skoler hvor det ikke tidligere er gjennomført kartlegging av skolevei vil bli prioritert)
 • Mål for tiltaket 
 • Søknadsbeløp og eventuell egenandel/beskrivelse av egeninnsatsen 
 • Har kommunen vedtak om kartlegging av skolevei gjennom politisk vedtak eller på ledernivå? 
 • Fremdrifts- og gjennomføringsplan, herunder informasjon om
  • Hvordan kartleggingen skal gjennomføres, inkludert involvering av elever, elevrådet, ansatte ved skolen og foreldre (FAU) 
  • Hvordan har kommunen tenkt å gjennomføre analysen og formidle resultatene i etterkant av kartleggingen 
  • Hvordan skal resultatene brukes i planer, kartløsninger og ved prioritering av fysiske tiltak for å bidra til tryggere skoleveier 
  • Hvordan vil kommunen videreformidle resultatene fra kartleggingen til berørte elever og foreldre, samt i egen organisasjon 

Rapportering

 1. Rapportering skjer i form av at mottakerne deltar på erfaringssamling med fremlegging av resultat/status for arbeidet i henhold til søknaden. 
 2. Svar på spørsmål om gjennomført kartlegging i Questback til Partnerskap for folkehelse Rogaland fylkeskommune, i slutten av året via folkehelsekontakten i kommunen, med et enkelt regnskap.

Kontaktpersoner

Trygg Trafikk Rogaland 
v/ Francis Hess
Postboks 41
4001 Stavanger

E-post: hess@tryggtrafikk.no

Ved spørsmål om rapportering:

Rogaland fylkeskommune, plan-, miljø- og samfunnsavdelingen 
v/ Fay Veronika Kristensen
Postboks 130 
4001 Stavanger

E-post: fay.veronika.kristensen@rogfk.no

Artikkelliste