Tilskudd til kartlegging av skolevei og hjertesone-arbeid

Rogaland fylkeskommune ønsker å støtte kommunene med tilskuddsmidler for å få flere barn og unge til å sykle eller gå til skolen. 

OBS. Utlysningen av midler er satt på vent frem til det vedtas midler i fylkestrafikksikkerhetsutvalget i februar 2024.

 Kommuner kan søke om inntil 100 000 kroner til kartlegging av skolevei, enten med barnetråkk eller hjertesone-arbeid.  Kommunen betaler ikke egenandel, men bidrar med arbeidsinnsats for å gjennomføre tiltak.

Pengene skal hjelpe kommuner til å få et bredere faglig grunnlag i arbeidet for tryggere skoleveier. 

Søknadsfrist

Frist 20. mars 2024 med forbehold om vedtatte midler i fylkestrafikksikkerhetsutvalget i februar 2024. Utlysning er satt på vent inntil videre, det vil komme oppdatert info på denne nettsiden når det åpnes opp for å sende inn søknader.

Søknadsskjema

Søk om tilskudd til kartlegging av skolevei og hjertesone-arbeid (DOCX, 23 kB)

Hvem kan søke om tilskudd?

Kommuner i Rogaland kan søke.

Hva kan kommuner søke støtte til?

Kommuner kan søke om stimuleringsmidler til:

Eksempler på tiltak:

 • barnetråkk-registrering og oppdatering av barnetråkk-registrering i kommunen
 • samlinger av involverte i barnetråkk-registrering
 • honorar til student for analyse og innsamling av informasjon, legge resultatene fra barnetråkk-kartleggingen inn i kart
 • trykking av rapport om kartleggingen for å formidle resultatene i barnetråkk
 • når det gjelder hjertesone-arbeidet, kan pengene brukes til kartlegging av hjertesone, og skilting/merking og hjertesonemarkeringer
 • til lokale kampanjer eller konkurranser for å få flere til å sykle eller gå til skolen i tilknytning hjertesone-etablering.

Hva kan kommuner ikke søke støtte til?

Fysiske tilrettelegginger for å opprette hjertesone, ligger ikke under denne tilskuddsordningen. Kommunene kan søke om fysisk tilrettelegging gjennom fylkestrafikksikkerhetsutvalgets tilskudd til arbeid med trafikksikkerhet

Krav til søknaden

Søknaden blir vurdert og bør inneholde:

 • kommunenavn, adresse, kontaktperson, e-post/telefon
 • kontonummer og referanse/«merkes med»
 • organisasjonsnummer
 • en gjennomføringsplan og disponering av midler i et budsjett
 • antall skoler som skal delta i barnetråkk kartlegging/eller hjertesone-innføring
 • graden av involvering, elever, foreldre (FAU) og elevrådet
 • beskriv hvordan en har tenkt å gjennomføre analysen i etterkant av kartleggingen
 • beskriv hvordan en vil behandle resultatene av kartlegging
 • hvordan kartleggingen er tenkt brukt i planer og/eller lagt inn i kart
 • hvordan en vil videreformidlet resultatet fra kartlegging tilbake til elevene/foreldrene
 • om kommunen har politisk vedtak og/eller vedtak på ledernivå

Når får kommunen svar på søknaden?

Søknadsfristen er 20. mars 2023. Etter det starter den administrative behandlingen. Utbetaling til kommunene skjer i løpet av april.

Rapportering

 1. Rapportering skjer i form av at mottakerne deltar på erfaringssamling høsten 2023, med fremlegging av resultat/status for arbeidet i henhold til søknaden.
 2. Svar på to- tre spørsmål i Questback til Partnerskap for folkehelse Rogaland fylkeskommune, i slutten av desember 2023 via folkehelsekontakten i kommunen, med et enkelt regnskap.

Kontaktpersoner

Trygg Trafikk Rogaland 
v/ Francis Hess
Postboks 41
4001 Stavanger

E-post: hess@tryggtrafikk.no

Ved spørsmål om rapportering:

Rogaland fylkeskommune, plan-, miljø- og samfunnsavdelingen 
v/ Hanne Petrée Holdt-Aanensen
Postboks 130 
4001 Stavanger

E-post:  hanne.petree.holdt-aanensen@rogfk.no

Artikkelliste