Regionalt næringsfond i Rogaland

Regionalt næringsfond skal stimulere til samarbeid mellom kommuner for å bidra til næringsutvikling og bærekraftig verdiskaping.

Prosjektene som støttes må være forankret i ett eller flere av satsingsområdene i Nærings- og innovasjonsstrategien til Rogaland fylkeskommune, se Nærings- og innovasjonsstrategi for Rogaland - Rogaland fylkeskommune (rogfk.no):

 • Ren energi og maritim framtid
 • Mat
 • Reiseliv og opplevelser

Det lyses ut 5 millioner kroner i 2024.

Søknadsfrist

Regionalt næringsfond har to søknadsfrister i 2024:

 • 1. april 
 • 1. oktober

Søknadene behandles i Regional-, kultur-, og næringsutvalget til Rogaland fylkeskommune. 

Søknadsskjema

Søknaden skal sendes elektronisk i www.regionalforvaltning.no . Søker må opprette en bruker, eller logge inn med eksisterende brukernavn og passord.

Hvem kan søke om tilskudd?

Kommuner i samarbeid med andre kommuner og heleide interkommunale næringsutviklingsselskap kan søke om støtte fra Regionalt næringsfond. 

Andre private og offentlige virksomheter, forskningsinstitusjoner og universitets- og høgskoler kan delta som partnere i prosjektene. 

Hva kan det søkes støtte til?

Det kan gis støtte til forprosjekter og hovedprosjekter i ulike faser. 

Tiltak som kan støttes:

 • Utviklings- og analysearbeid
 • Opplærings- og kompetansehevingstiltak
 • Samhandlingsarenaer og samarbeidstiltak mellom organisasjoner for å legge til rette for større samarbeidsprosjekter innen næringsutvikling
 • Mobiliseringsarbeid for å skaffe riktige partnere for omfattende eller større samarbeidsprosjekter 

Utlysningstekst og krav til søknaden finnes på www.regionalforvaltning.no, der søknaden skal leveres.

Rogaland fylkeskommune kan kreve å være involvert i styrende organ, eller ha en rolle som observatør i enkeltprosjekters styrende strukturer. 

Dette støttes ikke:

Tilskuddet fra regionalt næringsfond skal kun dekke kostnader som er nødvendige for å realisere tiltaket.

Prosjektet skal ikke være påbegynt før søknaden er innsendt. 

Det tildeles ikke støtte til:

 • Løpende driftskostnader
 • Deltagelse på messer og arrangementer
 • Store fysiske investeringer og større utstyrskostnader
 • Markedsundersøkelser og markedsføring
 • Litteraturstudier- og mulighetsstudier

Krav til søknaden

Søknadsskjema

Søker må benytte søknadsskjemaet i regionalforvaltning, og all informasjon som er relevant for vurderingen av søknaden må komme tydelig frem.

For at søknaden skal regnes som fullstendig, må alle felt i skjemaet være utfylt. Hovedregelen er at informasjon som ligger i separate vedlegg, eller er lenket til i søknaden, ikke blir lagt vekt på. Unntaket er kostnads- og finansieringsplaner, tids- og milepælsplaner og andre viktige avtaler.

Dersom søknaden ikke er fullstendig, kan den bli avvist.

Søknadsskjemaet sendes inn via søknadsportalen regionalforvaltning.no.

Kostnader og finansiering

Søknaden skal inneholde budsjett med både kostnads- og finansieringsplan, med opplysninger om de ulike kostnadene i prosjektet, og hvordan prosjektet skal finansieres. 

Det kan søkes om støtte for inntil 75 % av godkjente kostnader i prosjektet: 

 • Inntil 500 000 kroner for prosjekter der minimum to kommuner samarbeider
 • Inntil 750 000 kroner for prosjekter der minimum tre kommuner samarbeider 
 • Inntil 1 million kroner for prosjekter der fire eller flere kommuner samarbeider

Godkjente prosjektkostnader er:

Personalkostnader tilknyttet prosjektet

 • Eksterne kostnader/kostnader til bruk av konsulenter, herunder innkjøp av FoU-bistand. 
 • Møte- og reisekostnader
 • Andre relevante prosjektkostnader

Ved beregning av timesatser gjelder Forskningsrådets regler for føring av personalkostnader og indirekte kostnader.  

 • Timesats beregnes med utgangspunkt i avtalt årslønn, med en sats som er i samsvar med virksomhetens faktiske indirekte kostnader.  
 • Timesatsen kan ikke overstige 1100 kroner. 
 • En medarbeider kan maksimalt belaste prosjekter finansiert av Forskningsrådet med 1850 timer per år. 

Det kan anmodes om utbetaling av 25 % av midlene ved akseptert tilsagn. Videre kan det anmodes om 25 % av midlene midtveis i prosjektet. Siste 50 % av midlene utbetales ved godkjent sluttrapport og sluttregnskap. 

Rapportering

Det skal sendes inn sluttrapport for prosjektet med regnskap. Finansieringen og kostnadene skal gå frem av det offisielle regnskapet til den prosjektansvarlige. Prosjektregnskapet skal utformes i henhold til god regnskapsskikk og vanlige regnskapsprinsipper. 

Det må leveres revisorerklæring i sammenheng med sluttregnskapet. Sluttrapportering skjer i regionalforvaltning.

Oversikt over prosjekt støttet i 2022 (PDF, 110 kB)

Oversikt over prosjekt støttet i 2021 (PDF, 56 kB)