Berekraftig omstilling i Rogaland (BOR)

Ønskjer du å sette i gong tiltak som bidrar til ei meir miljø- og klimavennleg verdiskaping i næringslivet eller som aukar kompetansen i Rogaland? 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. september 2024. 

Søknaden sendes inn via regionalforvaltning sine sider. 

Formål

Midlane skal støtte prosjekt som bidrar til at Rogaland spelar ei sentral rolle når det gjeld berekraftig næringsutvikling i privat og offentleg sektor.  

Prioriterte tema er:
1.    Omstilling for grøn verdiskaping
2.    Rett kompetanse og tilstrekkeleg med arbeidskraft

Prosjekta skal vere forankra i Regionalplan for kompetanse i Rogaland, eller i eitt eller fleire av de tre satsingsområda i Nærings- og innovasjonsstrategien til Rogaland fylkeskommune: rein energi og maritim framtid, mat, og reiseliv og opplevingar.

Krav, vilkår og vurderingskriterium