Basisfinansiering innen det frie profesjonelle kunstfeltet i Rogaland

Ordningen er rettet mot aktører innen det frie, profesjonelle kunstfeltet som bidrar til å utvikle kunstfeltet i Rogaland ut over sitt eget virke gjennom å tilby arenaer eller infrastruktur for produksjon og formidling av kunst. Ordningen skal bidra til økt økonomisk forutsigbarhet for aktører som ikke mottar fylkeskommunal driftsstøtte, og bidra til å opprettholde viktige eksisterende tiltak.

Følgende kulturaktører får tilskudd til basisfinansiering i perioden 2022-2024:

Søker

Tildeling 2022-2024

Velferden Sokndals Scene for Samtidskunst

250 000

RIMI/IMIR Scenekunst

320 000

Haugaland kunstverk

250 000

Kunst Rom Arbeid

60 000

Studio K prosjektrom

50 000

Salongen Visningsrom og Atelierfellesskap

70 000

Sum

1 000 000

 Neste utlysning er i 2025.

Hvem kan søke om tilskudd?

Kunstnerstyrte produksjonsfellesskap som også er visningssteder eller kunstnerstyrte visningssteder innenfor feltene scenekunst, visuell kunst, musikk og litteratur som har gått fra prosjekt til permanent drift.

Hva kan det gis tilskudd til?

Tilskuddet gis som basisfinansiering, og kan benyttes til den ordinære driften av virksomheten.

Det kan søkes om inntil treårig basisfinansiering. Det tas forbehold om eventuelle budsjettendringer i fylkeskommunen. Søknaden må fornyes hvert år i den treårige tilsagnsperioden.

Prioriteringskriterier

Søknadene vurderes i forhold til følgende kriterier:

  • Aktørens virke har verdi for kunstfeltet ut over det kunstneriske virket.
  • Aktører som har begrenset mulighet til å drive sin virksomhet uten offentlig tilskudd
  • Aktøren faller utenfor andre tilskuddsordninger innen kulturfeltet i Rogaland fylkeskommune
  • Det foretas en skjønnsmessig vurdering av aktørens betydning for det regionale kunstlivet
  • Det skal i størst mulig grad etterstrebes en god regional fordeling av tilskuddene
  • Tverrkunstnerisk tilnærming til kunstfeltet

Det gis ikke tilskudd til følgende:

  • Kommersielle aktører
  • Frivillig baserte aktører
  • Tiltak som dekkes av andre tilskuddsordninger, herunder nye tiltak/tiltak som befinner seg i en prosjektfase

Søknadsprosedyre

Søknad om støtte fremmes elektronisk og må inneholde budsjett med finansieringsplan (forventede inntekter og utgifter) samt fyldig omtale av virksomheten. Det fylkeskommunale tilskuddet kan maksimalt utgjøre 50 % av budsjettet.

Rapportering

Søknaden må fornyes/videreføres hvert år innen 15. januar.
Årsregnskap må sendes til fylkeskommunen når dette foreligger, og senest innen 1. juni påfølgende år.
Det forventes at tilskuddsmottaker inngår i dialog med fylkeskommunen ved behov.