Retningslinjer for tilskudd til basisfinansiering innen det frie profesjonelle kunstfeltet i Rogaland

Søknadsfrist

15. januar

Formål

Ordningen er rettet mot aktører innen det frie, profesjonelle kunstfeltet som bidrar til å utvikle kunstfeltet i Rogaland ut over sitt eget virke gjennom å tilby arenaer eller infrastruktur for produksjon og formidling av kunst. Ordningen skal bidra til økt økonomisk forutsigbarhet for aktører som ikke mottar fylkeskommunal driftsstøtte, og bidra til å opprettholde viktige eksisterende tiltak.

Hvem kan søke om tilskudd

Kunstnerstyrte produksjonsfellesskap som også er visningssteder eller kunstnerstyrte visningssteder innenfor feltene scenekunst, visuell kunst, musikk og litteratur som har gått fra prosjekt til permanent drift.

Generelle krav

 • Søker må ha tilholdssted i Rogaland.
 • Aktører som mottar støtte må være registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene.
 • Tilskuddsmottakere må akseptere ledsagerbevis
 • Tilskuddsmottakere skal rette seg etter bestemmelser og retningslinjer i aktuelle/relevante regionale planer.
 • Det forutsettes at det i aktuelle sammenhenger gjøres kjent at tiltaket er støttet av Rogaland fylkeskommune.

Hva kan det gis tilskudd til

Tilskuddet gis som basisfinansiering, og kan benyttes til den ordinære driften av virksomheten.

Det kan søkes om inntil treårig basisfinansiering. Det tas forbehold om eventuelle budsjettendringer i fylkeskommunen. Søknaden må fornyes hvert år i den treårige tilsagnsperioden.

Prioriteringskriterier

Søknadene vurderes i forhold til følgende kriterier:

 • Aktørens virke har verdi for kunstfeltet ut over det kunstneriske virket.
 • Aktører som har begrenset mulighet til å drive sin virksomhet uten offentlig tilskudd
 • Aktøren faller utenfor andre tilskuddsordninger innen kulturfeltet i Rogaland fylkeskommune
 • Det foretas en skjønnsmessig vurdering av aktørens betydning for det regionale kunstlivet
 • Det skal i størst mulig grad etterstrebes en god regional fordeling av tilskuddene
 • Tverrkunstnerisk tilnærming til kunstfeltet

Det gis ikke tilskudd til følgende

 • Kommersielle aktører
 • Frivillig baserte aktører
 • Tiltak som dekkes av andre tilskuddsordninger, herunder nye tiltak/tiltak som befinner seg i en prosjektfase

Søknadsprosedyre

Søknad om støtte fremmes elektronisk og må inneholde budsjett med finansieringsplan (forventede inntekter og utgifter) samt fyldig omtale av virksomheten. Det fylkeskommunale tilskuddet kan maksimalt utgjøre 50 % av budsjettet.

Utbetalingsprosedyre

Tilskuddet utbetales i sin helhet i forbindelse med tilsagn.

Andre vilkår

Aktører som mottar støtte i denne ordningen kan ikke søke på andre tilskuddsordninger i fylkeskommunen. Det kan i unntakstilfeller vurderes prosjektstøtte dersom tiltaket ikke anses å være en del av den ordinære driften og vil bidra vesentlig til videreutvikling av organisasjonen.

Rapportering

 1. Søknaden må fornyes/videreføres hvert år innen 15. januar.
 2. Årsregnskap må sendes til fylkeskommunen når dette foreligger, og senest innen 1. juni påfølgende år.
 3. Det forventes at tilskuddsmottaker inngår i dialog med fylkeskommunen ved behov.
 4. For tiltak der samlet bevilgning fra fylkeskommunen overstiger kr. 200 000,- må regnskapet godkjennes av en statsautorisert eller registrert revisor. Utgifter til regnskap/revisjon kan tas med i budsjettet. Ved tildelingsbeløp under kr. 200 000,- skal regnskapet signeres av regnskapsansvarlig. Utgifter til regnskap/revisjon kan tas med i budsjettet.
 5. Tildelt beløp kan avkortes dersom midlene ikke er brukt i henhold til tildelingen.
 6. Rogaland fylkeskommune har mulighet til å be om innsyn og kontroll av bevilgede midler. Tilskuddsmottaker plikter å medvirke gjennom å fremskaffe etterspurt og relevant dokumentasjon. Ved mislighold kan midlene kreves helt eller delvis tilbakebetalt.

Klageadgang

Etter Forvaltningsloven er vedtak fattet under denne tilskuddsordningen å anse som enkeltvedtak. Søker har derfor rett til å klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak er mottatt.