Forvaltning av innlandsfisk

Fylkeskommunen har ansvar for forvaltning av de høstbare og ikke truede arter av innlandsfisk. I tillegg har vi ansvar for å ta vare på leveområdene til disse artene.

Fylkeskommunen veileder kommuner og rettighetshavere i dette arbeidet. Områder for veiledning kan være regelverk for fiske, strategier for rekruttering til fiske og oppfølging av arbeidet med driftsplaner for forvaltning av innlandsfisk.

Søknad om tillatelse til utsetting av fisk

Fylkeskommunen gir tillatelse til utsetting når arten finnes eller har vært i den aktuelle delen av vassdrag.

 

Søknaden behandles etter

 • Lov om laksefisk og innlandsfisk, av 15. mai 1992.
 • Forskrift om utsetting av fisk og andre ferskvannsorganismer, av 11. november 1993

Merk at utsetting av fisk også trenger tillatelse fra Mattilsynet.

Om forvaltning av anadrom fisk og truede innlandsfiskebestander:

Statsforvalteren har ansvar for forvaltning av laks og sjøaure, sårbare bestander av innlandsfisk og fisk i regulerte vann.

Les mer om fiskeforvaltning hos Statsforvalteren i Rogaland.

Fordeling av fiskeforvaltning 

Fylkeskommunen

Ansvar for høstbare, ikke truede arter av innlandsfisk. Viktige forskrifter og føringer er:

 • forskrift om fiske etter innlandsfisk mv. og fangst av kreps
 • forskrift om utsetting av fisk og andre ferskvannsorganismer
 • forskrift om fysiske tiltak i vassdrag
 • forskrift om etablering og drift av kultiveringsanlegg for fisk og kreps
 • ivaretaking av ferskvannsfisk gjennom utøving av rollen som vannregionmyndighet
 • ivaretaking av fiskeinteresser gjennom regionale planer etter plan- og bygningsloven

Statsforvalteren

Ansvar for laks og sjøaure, sårbare bestander av innlandsfisk og fisk i regulerte vann. Viktige forskrifter er:

 • forskrift om fiske etter innlandsfisk mv. og fangst av kreps
 • forskrift om utsetting av fisk og andre ferskvannsorganismer
 • forskrift om fysiske tiltak i vassdrag
 • forskrift om etablering og drift av kultiveringsanlegg for fisk og kreps