Naturbaserte løsninger for klimatilpasning

Som en del av oppfølgingen av Regionalplan for klimatilpasning, har Rogaland fylkeskommune fått utarbeidet en prosessveileder for kommunenes arbeid med naturbaserte løsninger for klimatilpasning. 

Naturbaserte løsninger for klimatilpasning har som hovedhensikt å motvirke de negative effektene av de ventede klimaendringene. Naturbaserte løsninger er kort sagt løsninger som er inspirert og støttet av naturen. De utnytter naturens iboende tilpasningskapasitet, fleksibilitet og robusthet ved å ivareta, restaurere eller etterlikne naturlige prosesser og økosystemer. 

Om prosessveilederen

Hensikten med veilederen er å bidra til økt bruk av naturbaserte løsninger for klimatilpasning. Veilederen er utarbeidet med grunnlag i Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland. I planen er det er formulert at vi skal: «Satse sterkere på naturbaserte løsninger og flerbruk av arealer, både som løsninger i overvannshåndteringen, men også generelt som konsept for videre utvikling av lokalsamfunn». Naturbaserte løsninger er også uttrykt tydelig i retningslinjene til regionalplanen, med henvisning til nasjonale føringer på dette temaet, gitt i statlige planretningslinjer for klimatilpasning. 

Prosessveilederen skal i korte trekk gi deg innsikt i følgende:

  • Hvorfor er det behov for naturbaserte løsninger?
  • Hva er naturbaserte løsninger for klimatilpasning?
  • Hvordan kan en kommune jobbe med naturbaserte løsninger? 

I tillegg er det utarbeidet en sjekkliste for vurdering av naturbaserte løsninger for klimatilpasning i reguleringsplaner. 

Prosessveileder

Sjekkliste for reguleringsplaner (PDF, 162 kB)

Veilederen må ikke oppfattes som en fasit, men er ment som en starthjelp, inspirasjonskilde, og en plass til å finne samlet informasjon. I denne første versjonen har vi prioritert overvannsløsninger, siden dette er en av de sentrale klimatilpasningsutfordringene i Rogaland.

Har du innspill til utvidet innhold eller forbedringer av veilederen, så ta gjerne kontakt. 

Målgruppe

Hovedmålgruppen er kommuneadministrasjon, der fagfelt som plan, miljø og kommunalteknikk er sentrale aktører. Konsulenter, utbyggere og andre private aktører som jobber opp mot kommunen, vil også kunne ha nytte av veilederen. 

Vi håper veilederen kan bidra til at kommunene internt kan etablere en felles forståelse av hva naturbaserte løsninger er, og hvordan kommunen kan inkludere naturbaserte løsninger i planlegging, forvaltning og drift.  

En sentral føring i de statlige planretningslinjene, er at en skal begrunne hvorfor naturbaserte løsninger evt. velges vekk. Vi håper at sjekklisten som er utarbeidet i dette prosjektet vil nyttes aktivt for å systematisk vurdere naturbaserte løsninger i planleggingen. Det vil gjøre det lettere for kommunen å dokumentere at det er gjort vurderinger og vise til hvorfor naturbaserte løsninger velges eller ikke. Dette bør også lette dialogen med private planleggere og utbyggere.

Veilederen er utarbeidet i 2020/2021 av Asplan Viak på oppdrag fra Rogaland fylkeskommune.

Lenker: 

Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland (2020-2050)

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning