Viltforvaltning

Rogaland fylkeskommune skal jobbe for at viltet og viltets leveområder forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Fylkeskommunen har i første rekke ansvaret for forvaltning av jaktbart vilt.

Oppgaver i viltforvaltningen 

Fylkeskommunen skal gi veiledning og informasjon om viltforvaltning til kommuner, organisasjoner og enkeltpersoner. Fylkeskommunen skal også ivareta viltet gjennom regionale planer og behandling av saker etter plan- og bygningsloven.

 Fylkeskommunen kan blant annet

  • innskrenke jakttiden for elg og hjort av hensyn til andre utmarksbrukere
  • utvide jakttiden på kanadagås og stripegås
  • godkjenne fastsettelse av skuddpremieordninger
  • pålegge kommuner å samarbeide om viltforvaltning

Kommunene har de fleste praktiske oppgavene knyttet til viltforvaltning og jakt. Statsforvalteren i Rogaland har ansvaret for truede arter og ikke-jaktbare arter, inkludert villrein, gaupe, grågås og kortnebbgås. Statsforvalteren er også klageinstans for klager på kommunale vedtak.

Tilskudd til vilttiltak

Fylkeskommunen gir støtte til tiltak for jaktbare arter på regionalt nivå.

Søknader om tilskudd sendes gjennom Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenterSøknadsfristen er 15. januar.

Eksempler på tiltak som kan få støtte er:

  • kartlegging av viltressurser
  • tilrettelegging for verdiskaping og rekruttering til jakt og fangst
  • innarbeiding av vilthensyn i kommunale planer
  • forvaltningsrettet forskning og overvåking 
  • samarbeidsprosjekter over vald- og kommunegrenser

Søknader for ikke jaktbare arter, samt villrein, grågås og kortnebbgås kommer automatisk til Statsforvalteren i Rogaland. 

Seljakt

Fylkeskommunen gir tillatelse til jakt på steinkobbe og havert. Les mer om seljakt.

Relevante lenker

Statistikk over felt hjortevilt fra hjorteviltregisteret

Alt om hjortevilt på hjortevilt.no

Forskrift om forvaltning av hjortevilt - med kommentarer

Miljødirektoratet

Jakt- og fangsttider 1. april 2022-31. mars 2028