Millioner i tilskudd til forbedring av vannkvalitet

Mississippi rensepark ved Store Stokkavatn er ett av 21 tiltak som får tilskudd til forbedring av vannkvalitet i år.

Bro med rekkverk i forgrunnen av bekkeløp omkranset av trær i med masse grønne blader. - Klikk for stort bildeMississippi rensepark ved Store Stokkavatnet i Stavanger. Thor Erik Waage

For 2024 er det satt av totalt 2 100 000 kroner til fordeling i tilskuddsordningen til vannmiljøtiltak i Rogaland fylkeskommune. Tildeling av midler til 21 tiltak ble vedtatt i fylkestinget 11. juni. 

Åpner opp bekkeløp

Ved Store Stokkavatn er Stavanger kommune gitt støtte til arbeidet med å åpne opp mellom 30 – 40 meter av Mississippibekken som i dag ligger i rør, og drenerer Mississippi rensepark på Tasta-siden av Store Stokkavatn i Stavanger. 

Tiltaket er del to av prosjekt Mississippi, og når det er ferdig innebærer det full restaurering av bekkeløpet helt ned til vannet. 

Den nedre delen ble restaurert i 2021 og 2022, med grus, stein, trerøtter, harving, og planting av kantvegetasjon. Tilsvarende tiltak i åpnet løp vil gjennomføres i del to. 

– Tiltaket bidrar til forbedring av vannkvalitet og økologisk miljøtilstand, i henhold til miljømål gitt i regional plan for vannforvaltning, skriver fylkesdirektøren i sin innstilling. 

Bekk som renner ut i Store Stokkavatnet med grønt gress på begge sider. - Klikk for stort bildeBekkløpet fra Mississippi rensepark ved Store Stokkavatn i Stavanger. Thor Erik Waage

Forbedring av vannkvalitet

Rogaland fylkeskommunes tilskudd til vannmiljøtiltak er en ordning som skal bidra til forbedring av vannkvalitet og økologisk tilstand i vann i Rogaland. Les mer om tilskuddsordningen til vannmiljøtiltak.

Tilskuddsordningen skal støtte tiltak som bidrar til å øke kunnskapen om tilstanden i vassdrag, kystvann og grunnvann. 

Fylkesdirektøren anbefalte at 21 søknader blir tildelt midler i år.  Tiltakene som får midler er fordelt i de ulike regionene i fylket på denne måten:

Regionvis fordeling av tilskudd
Region Tilsagn av tilskudd
Jæren 11
Haugalandet 6
Ryfylke 2
Dalane 2
Totalt 21

 

Fylkestinget vedtok 11. juni følgende fordeling av 2,1 millioner kroner til vannmiljøtiltak i Rogaland 2024:

Disse tiltakene får penger til vannmiljøtiltak
Søker Prosjekttittel Tildelt sum
Klepp Fase 1 Bekkeåpning og flomsikring i Kleppesentrum, Figgjovassdrag 91 500
Stavanger Restaurering av Mississippibekken del 2-bekkeåpning 43 500
Klepp Habitattiltak i Orstadbekken,Figgjovassdraget 63 750
Klepp Habitattiltak Kvernbekken, fortsettelse, Figgjovassdraget 50 000
Klepp/Jæren VO Habitattiltak i 3 Jærvassdrag og metodeutvikling 2024 30 000
Klepp/Jæren VO Aksjon kantvegetasjon 40 000
Klepp/Jæren VO Silosaftprosjektet 107 477
Stavanger kommune og andre Kartlegging av vandringsatferden til sjøørreten i Hafrsfjord, Jæren og Ytre Ryfylke 150 000
Sola Restaurering av rensedam i Hestabekken 105 000
Suldal Habitatforbetrande tiltak i Ryfylke vassområde, sjøørretprosjektet 175 000
Stavanger og VAR Vannprøvetaking i tilførselsbekker til Hålandsvatnet 2024 50 000
Suldal Fjerning av vandringshinder 85 000
Haugesund Avløpskurs for kommunale saksbehandlere og rørleggere i Haugaland og Sunnhordland vannområder 30 000
Tysvær Sjøørretprosjektet Tysvær - tiltaksgjennomføring 2024 200 000
Karmøy Sjøørretprosjektet i Karmøy, tiltaksgjennomføring 2024 120 000
Søknad om tilskudd til gjennomføring av tiltak i Nordre Varhaugselv 68 184
Vindafjord Sjøaureprosjektet i Vindafjord - fysiske tiltaksgjennomføring 100 000
Vindafjord Tilskot til habitat- og hydrologikartlegging av Vestbøelva 150 000
Eigersund Habitatkartlegging av sjøørretbekker i Dalane vannområde 2024 200 000
Eigersund Restaureringstiltak i Sokndalselva 2024 129 000
Tysvær Driftsstøtte av prosjektet Frivillige tiltak i landbruket - Haugalandet 111 589
SUM 2 100 000