Rogalandsmodellen

Rogalandsmodellen er en utviklingsmetodikk som blir gjennomført i ulike lokalsamfunn. Metodikken handler om å ta tak i lokale utfordringer og fortrinn, og snu disse til muligheter for nyskaping og innovasjon. Målet er å oppnå positive effekter for næringsutvikling og stedsutvikling.

Rogalandsmodellen er forankret i Rogaland fylkeskommunes Nærings- og innovasjonsstrategi for Rogaland.

 • Rogalandsmodellen skal forsterke og realisere eksisterende initiativ og planer i kommunene.
 • Rogalandsmodellen skal resultere i konkrete innovasjonsprosjekter som gjennomføres i lokalsamfunnet – kommunene.
 • Innovasjonsprosjektene skal tilføre lokalsamfunnet noe nytt og verdiøkende.
 • Prosjektene skal gjennomføres i et samarbeid mellom interne og eksterne ressurser.

Rogalandsmodellen består av tre faser: 

Fase 1: Innsiktsfase - fra inspirasjon til innsikt

Første steg i prosjektet er å dokumentere og analysere utfordringsbildet til kommunene for å danne et kunnskapsgrunnlag for videre prosess.

 • Gjennomgang av kommuneplaner og strategier
 • Stedsanalyse – statistikk og utviklingstrekk (befolkning og demografi, sysselsetting, næringsutvikling og attraktivitet)
 • Næringsundersøkelse
 • Dybdeintervjuer
 • Aktørkartlegging – hvem bør involveres?

Utkomme:

 • Innovasjonsvennlig utfordring
 • Målsettinger

Fase 2: Utsiktsfase  - fra innsikt til ideer

Andre steg handler om å utforske mulighetsrommet basert på den valgte innovasjonsutfordringen.

 • Mulighetsworkshop
 • Stresstesting av ideer/konsepter (vil vi & kan vi?)

Utkomme:

 • Anbefalinger mht. satsingsområder og konkrete utviklings-/innovasjonsprosjekter

Fase 3: Oppsiktsfase - fra ideer til handling

Tredje steg handler om å finansiere og realisere den valgte løsningen

 • Finansiering: virkemiddelgjennomgang, søknader, innsalg
 • Realisering: forankring, organisering, planlegging, iverksettelse

   Utkomme:

 • Prosjekter som gir målbare gevinster i form av økt bolyst, besøkslyst og/eller næringsutvikling

Hvordan bli med i Rogalandsmodellen?

Rogalandsmodellen er åpen for alle kommuner i Rogaland. Det er ønskelig med deltakere fra både plan, kultur og næring.

Kommuner som ønsker å bruke Rogalandsmodellen i sitt innovasjonsarbeid vil få tilbud om et introduksjonskurs i innovasjonsmetodikken før igangsetting av arbeidet.

Rogalandsmodellen som innovasjonsmetodikk har siden 2020 vært en pilot i enkelte kommuner i Rogaland. Erfaringene er positive:

– Rogalandsmodellen står helt sentralt i organiseringen av det overordnete utviklingsprosjektet vårt, Kvitsøy 360°. Vi har gjennomført flere av delprosjektene våre i tråd med metoden, og i nært samarbeid med Rogaland fylkeskommune. Modellen gir oss god forankring hos innbyggerne, helhetlig tilnærming til problemstillingene vi står ovenfor og en systematisk organisering av utviklingsarbeidet, sier Ronny Gundersen, Utviklings- og administrasjonsrådgiver i Kvitsøy kommune.