Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL)

Fra Bjerga på Rennesøy. Guro Skjelstad  Satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) er en oppfølging av nasjonale mål om å ivareta kulturlandskapet.

Jordbrukslandskapet er skapt av mennesker i samspill med naturen. Helheten av gårdstun og inn- og utmark i åpne og varierte jordbrukslandskap er resultat av den samlete aktiviteten. Disse verdiene er avhengig av fortsatt bruk, skjøtsel og vedlikehold for å opprettholdes. Landskapet endrer seg i takt med at samfunnet endres og med naturens egne endringsprosesser. Enger gror igjen, grenser flyttes, stedsnavn endres, byer og tettsteder vokser, nye veier bygges og eldre hus rives for å gi plass for ny bebyggelse. Landskapet har alltid vært i forandring. Men omfanget og tempoet i endringene er særlig tydelige i vår egen tid.

Arbeidet med å forvalte og utvikle natur- og kulturverdiene i landskapet er derfor stadig mer utfordrende. Også framtidas mennesker skal leve i og av landskapet. Vår utfordring er å nytte det som ressurs i samfunnsutviklingen på en slik måte at vi bevarer og videreutvikler dets kvaliteter i et langsiktig perspektiv.

Følges opp med særskilt forvaltning

For å ta vare på verdifulle kulturlandskap i jordbruket, utpekte regjeringen i 2009 22 helhetlige landskap i Norge med store biologiske og kulturhistoriske verdier. Områdene følges opp med en særskilt forvaltning.

Satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en oppfølging av nasjonale mål om å ivareta kulturlandskapet. Å ta vare på vår natur- og kulturarv krever et aktivt jordbruk, lokalt engasjement og en statlig innsats. Landbruks-, natur- og kulturminneforvaltningen har siden 2009 samarbeidet for å støtte bønder som vil gjøre en ekstra innsats for å ivareta kulturlandskapet i de utvalgte områdene. Satsingen er basert på frivillige avtaler mellom staten og grunneierne. Frem til 2020 har fylkesmannens landbruksavdeling vært koordinator for arbeidet på regionalt nivå og hatt forvaltningsansvar for områdene.

Kommunene fatter vedtak

Fra 01.01.2020 er det kommunene som fatter vedtak om tilskudd og sørger for utbetaling av midler. De har overtatt forvaltningsansvaret som tidligere lå til Fylkesmannen i Rogaland. På regionalt nivå er fylkesmannens landbruksavdeling tillagt rollen som koordinator. De samarbeider med fylkesmannens miljøvernavdeling og regional kulturminneforvaltning (fylkeskommunen).

Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket.