Fartøyvernet i Rogaland

Eldre fartøy og sjøhus på Kortaneset i Haugesund - Klikk for stort bildeEldre fartøy og sjøhus på Kortaneset i Haugesund Ingvar Kristiansen  Det regionale ansvaret og engasjementet for fartøyvernet er først og fremst å bidra til å ta vare på et utvalg fartøy som er representative for den maritime kulturarven i Norge. Båten er en viktig del av kulturarven, og Rogaland er et av fylkene i landet som har flest fartøy med vernestatus.

Som pådriver for å ivareta et representativt utvalg fartøy i Rogaland, er vi veldig stolt av den formidable innsatsen som skjer lokalt av fartøyeierne. Uten denne innsatsen hadde det vært vanskelig å bevare fartøyene som kulturminner. Den flytende kulturarven vår tas vare på av ulike eiere – bestående av stiftelser, lag, museer, firma og private.  I den variert eier- og driftsstrukturen er en tydelig fellesnevner at fartøyvernet i stor grad opprettholdes av en omfattende frivillig innsats. En annen viktig fellesnevner for fartøyvernet er vern gjennom aktiv bruk. På den måten ivaretas både fartøyene og kunnskapen om bruken av dem. 

På landsbasis er rundt 250 fartøy gitt vernestatus gjennom frivillige avtaler med Riksantikvaren, mens 16 fartøy er freda. I Rogaland har vi 31 fartøy med vernestatus og 2 som er freda. Mer informasjon om disse fartøyene kan du finne på kulturminnesøk.  

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Riksantikvaren utarbeidet en nasjonal verneplan for fartøy (PDF, 8 MB)

Ved inngangen til 2020 ble forvaltningsansvaret for verna og freda fartøy overført fra Riksantikvaren til fylkeskommunene i Norge. Dette betyr at fylkeskommunen blant annet skal utarbeide nye fredningsforslag og gi generell veiledning i enkeltsaker og restaureringstiltak. Fylkeskommunen skal også behandle saker som gjelder:

  • Søknad om status som verna skip 
  • Søknad om utførsel av fartøy eldre enn 50 år 
  • Dispensasjon fra fredningsvedtak.

Det er ellers viktig å vite at ansvaret for den statlige tilskuddsordningen til fartøy (post 74 i statsbudsjettet) nå er overført til fylkeskommunen. Det er med andre ord fylkeskommunen som skal behandle søknader fra fartøyer som har hjemmehavn i sitt fylke. I praksis søker fartøyene på vanlig måte via Riksantikvarens Digisak innen søknadsfristen 1. november 2020. Etter innsending vil søknadene fordeles til de respektive fylkene for behandling.

Her kan eiere og forvaltere av vernede fartøy søke om midler på den statlige tilskuddsordningen for fartøy.