Funnet noe gammelt?

Ta kontakt med oss om du tror du har funnet en gammel gjenstand. Det koster ingenting å si ifra, og det du finner kan være en viktig del av vår historie.

En steinøks, en gammel mynt eller et smykke – ta kontakt med oss!

En konisk flintkjerne fra steinalder - Klikk for stort bildeEn konisk flintkjerne fra steinalder Marianne Enoksen/Rogaland fylkeskommune

Du er pliktig til å melde ifra dersom du finner:          

  • Gjenstander fra før år 1537
  • Mynter fra før år 1650
  • Skipsvrak, båter eller gjenstander fra skip som er eldre enn 100 år

Slike funn regnes som statens eiendom og er innleveringspliktige.

Fylkeskommunen er førstelinjekontakt for arkeologiske funn som gjøres av privatpersoner. Funnene registreres av fylkeskommunen før de leveres videre til Arkeologisk museum. Dette gjelder også funn som ikke lenger er fullstendig bevart. 

Hva skjer?

Dersom gjenstanden allerede har blitt tatt opp fra bakken må den ikke vaskes, men oppbevares trygt, gjerne sammen med litt jord fra funnstedet, og leveres til fylkeskommunen eller Arkeologisk museum. Hvis funnet fortsatt ligger i bakken ber vi deg la det ligge, ta et bilde og melde fra til Rogaland fylkeskommune, se kontaktinformasjon nederst i saken. Vi vil da komme ut for å vurdere funnets alder og vernestatus.

Det kan være mye informasjon om funnet på funnstedet, og gjenstanden kan være del av et større kulturminne, for eksempel en grav, et offersted, et produksjonssted eller lignende. Ettersom det er vanskelig å gi en eksakt datering av gjenstander – før eller etter år 1537 – kan du ta kontakt med fylkeskommunen eller Arkeologisk museum for hjelp til å vurdere funnets alder.

Hvis du gjør arkeologiske funn under graving på egen eiendom, må du umiddelbart stanse arbeidet og kontakte oss. Vi vil komme og vurdere funnet og foreta nødvendige undersøkelser. Staten dekker utgifter til arkeologiske undersøkelser dersom du skal bygge deg en bolig, garasje eller noe annet som er til privat bruk.

Metallsøk

Privat bruk av metallsøker har blitt en populær aktivitet for mange de siste årene, særlig på pløyd mark. Metallsøking fører hvert år til funn av mange arkeologiske gjenstander som er viktige for forskning, formidling og forvaltning. Før du foretar metallsøk må du få tillatelse av grunneier til å foreta søk innenfor eiendommen.

Metallsøkerfunn fra Rogaland - Klikk for stort bildeMetallsøkerfunn fra Rogaland Lars S. Sørensen

Riksantikvaren har utarbeidet retningslinjer for privat bruk av metallsøker. Det er ulovlig å drive med metallsøking på automatisk freda kulturminner uten særskilt tillatelse. Vi oppfordrer alle som har metallsøk som hobby om å lese retningslinjene og sette seg inn i regelverket. 

Riksantikvarens retningslinjer for metallsøk

En god rolleforståelse og et godt samarbeid mellom private metallsøkere og forvaltningen, er en forutsetning for at privat metallsøking kommer forskningen og fellesskapet til gode. 

Ta gjerne kontakt

Rådgivere i Rogaland fylkeskommune kan gi deg anbefalinger og råd om hvordan du skal gå frem når du gjør metallsøk. Vi kan også henvise deg til andre som driver med metallsøking, for eksempel Rygene Detektorklubb som har mye kunnskap og erfaring på feltet. Vi anbefaler alle som ønsker å ha metallsøking som hobby om å bli medlem i en etablert klubb i sitt nærområde.

Ikke vask funnet!

Finner du en gammel gjenstand i bakken, skal du ikke grave videre. Du må heller ikke vaske eller rense funnet. Viktige opplysninger om gjenstanden og menneskene som brukte den kan finnes i rester av for eksempel tekstil eller pollen som er festet til gjenstanden. Husk at ting som har ligget i bakken i lang tid lett kan gå i stykker, så vær forsiktig!

Det er viktig at du kan fortelle oss hvordan du gjorde funnet, og hvor det ble gjort, helst så nøyaktig som mulig. Vi som tar imot funn setter pris på om du på forhånd fyller ut funnskjema for kulturminner (PDF, 93 kB).  

Vi minner om at det er ulovlig å selge gamle gjenstander som tilhører staten. Det kan utbetales finnerlønn til de som leverer inn arkeologiske funn. Det er Riksantikvaren som fastsetter og utbetaler finnerlønn. Summen deles normalt likt mellom finner og grunneier.

Les mer informasjon om finnerlønn på Riksantikvaren sine nettsider.

Oppdaget kulturminner i landskapet?

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har oppdaget arkeologiske kulturminner som ikke er registrert tidligere. Eksempler på slike kulturminner er helleristninger, gravhauger, hustufter o.l. Vi minner om at arkeologiske kulturminner som ikke er registrert tidligere har samme vern som kjente kulturminner, og at det er ulovlig å gjøre inngrep i disse.

Se oversikt over kjente kulturminner i Kulturminnesøk, som er publikumsversjonen av Riksantikvarens kulturminnedatabase.

Det finnes også andre kartløsninger på internett som gir deg mulighet til å se registrerte kulturminner. Appen Miljøstatus Kart gir deg muligheten til å se hvilke kulturminner som er i nærområdet.