Funnet noe gammelt?

Ta kontakt med oss om du tror du har funnet en gammel gjenstand. Det koster ingenting å si ifra, og det du finner kan være en viktig del av vår historie.

Fylkeskommunen er førstelinjekontakt for arkeologiske funn som gjøres av privatpersoner. Funnene registreres av fylkeskommunen før de leveres videre til Arkeologisk museum. Dette gjelder også funn som ikke er fullstendig bevart.  

En steinøks, en gammel mynt eller et smykke – ta kontakt med oss!

Kontakt oss om arkeologiske funn

Hvilke funn er du forpliktet å levere inn?         

En konisk flintkjerne fra steinalder - Klikk for stort bildeEn konisk flintkjerne fra steinalder Marianne Enoksen/Rogaland fylkeskommune

Ifølge kulturminneloven paragraf 12 og paragraf 14, er alle funn som er gjort etter 1905 som faller under disse kriteriene under, automatisk staten sin eiendom 

 • Gjenstander som er funnet i jorda og som er fra før 1537
 • Samiske gjenstander fra år 1917 eller eldre 
 • Mynter fra før år 1650
 • Gjenstander funnet i sjøen og som er eldre enn 100 år

Er du usikker på om noe er innleveringspliktig, så ta kontakt med oss. Dersom det viser seg at funnet ikke er innleveringspliktig vil du få det tilbake. Du skal ikke beholde funn du er usikker på frem til du selv klarer å finne ut om det er innleveringspliktig.  

Funnet noe på tur, eller på egen eiendom?

Dersom gjenstanden allerede har blitt tatt opp fra bakken må den ikke vaskes, men oppbevares trygt, gjerne sammen med litt jord fra funnstedet, og leveres til fylkeskommunen.

Hvis funnet fortsatt ligger i bakken ber vi deg la det ligge. Det kan være mye informasjon om funnet på funnstedet og gjenstanden kan være del av et større kulturminne, for eksempel en grav, et offersted, et produksjonssted eller lignende. Dette kan bli forstyrret og ødelagt om du tar opp funnet eller graver i bakken der funnet ligger. Ta et bilde og meld fra til Rogaland fylkeskommune, se kontaktinformasjon nederst i saken. Vi vil da komme ut for å vurdere funnets alder og vernestatus.

Hvis du gjør arkeologiske funn under graving på egen eiendom, må du umiddelbart stanse arbeidet og kontakte oss. Vi vil komme og vurdere funnet og foreta nødvendige undersøkelser. Staten dekker utgifter til arkeologiske undersøkelser dersom du skal bygge deg en bolig, garasje eller noe annet som er til privat bruk.

Metallsøk

Privat bruk av metallsøker har blitt en populær aktivitet for mange de siste årene, særlig på pløyd mark. Metallsøking fører hvert år til funn av mange arkeologiske gjenstander som er viktige for forskning, formidling og forvaltning. 

Metallsøkerfunn fra Rogaland - Klikk for stort bildeMetallsøkerfunn fra Rogaland Lars S. Sørensen

En god rolleforståelse og et godt samarbeid mellom private metallsøkere og forvaltningen, er en forutsetning for at privat metallsøking kommer forskningen og fellesskapet til gode.

Rådgivere i Rogaland fylkeskommune kan gi deg anbefalinger og råd om hvordan du skal gå frem når du gjør metallsøk. Vi anbefaler alle som ønsker å ha metallsøking som hobby om å bli medlem i en etablert klubb i sitt nærområde. 

Før du søker med metalldetektor

Før du går ut og søker må du sette deg inn i gjeldende lovverk og retningslinjer, som er tilgjengelig på Riksantikvarens nettside. 

Riksantikvarens retningslinjer for metallsøk

Vi vil særlig minne om:

 • Det er ulovlig å drive med metallsøking på automatisk freda kulturminner uten særskilt tillatelse. Det anbefales at det ikke søkes nærmere enn 25 meter fra automatisk fredet kulturminne. 
 • Bruk kartet på Kulturminnesøk for å kontrollere at du ikke går, eller planlegger å gå på områder med automatisk freda kulturminner.
 • Du må ha grunneiers tillatelse til å søke, dette gjelder også statlig eller kommunal eiendom.

 

Når du søker med metalldetektor

 • Som metallsøker skal du alltid være aktsom, og hvis du har mistanke om, eller burde forstå, at du er på et automatisk fredet kulturminne som ikke er kjent, er det ikke tillatt å grave opp flere gjenstander.
 • Søk i aktivt pløyd mark, men ikke grav under pløyedybde. Vi fraråder på det sterkeste at du søker med detektor beitemark, utmark og annen upløyd mark. Gjenstander som ligger i urørte områder utenfor dyrket mark, slik som kulturbeite, skog, utmark, fjellområder osv., utsettes ikke for den samme nedbryting som funn i pløyelaget og vil kunne ligge intakt i lang tid framover. Du risikerer å ødelegge intakte og viktige arkeologiske kontekster om du graver slike steder. 
 • Stopp alltid søket og kontakt fylkeskommunen om du finner mer enn en gjenstand tett ved hverandre. Det kan være graver, offerfunn eller andre typer kulturminner der flere gjenstander ofte hører sammen. Funnene kan være en del av et hittil ikke kjent automatisk fredet kulturminne. Vær oppmerksom på om det er trekull, bein eller lignende i jorda der funnet ligger. Skal du fortsette søkingen så gå et godt stykke unna, minst 5 meter.  
 • Når du gjør funn er det viktig at du måler inn funnet med GPS. Hvert eneste funn skal måles inn. 
 • Legg funnet i egnet pose eller eske. Ikke børst av funnet mer enn du trenger for å se hva det er. Bruk én pose/eske per gjenstand og skriv koordinater på posen/esken. Skriv gjerne navnet ditt, dato, gården og kommunen på posen også.
 • Informer grunneier om hvilke funn du har gjort. 

 

Når du er ferdig med søket

 • Gi beskjed til fylkeskommunen senest første virkedag etter at funnet er gjort. Vi tar kontakt og avtaler innlevering. Vær oppmerksom på at manglende innmelding av funn kan resultere i at det ikke blir utbetalt finnerlønn (der det er aktuelt).  
 • Funn skal leveres inn så raskt som mulig for konservering og trygg oppbevaring. De skal ikke samles opp og leveres inn et par ganger i året.  
 • Oppbevar funn på en korrekt og forsvarlig måte. Innleveringspliktige gjenstander bør oppbevares tørt, mørkt og kjølig. Du må ikke vaske eller på annen måte rengjøre funnet, hverken ute på funnstedet eller senere. Det kan skade gjenstanden og fjerne viktig informasjon om funnkonteksten. 

 

Det skal fylles ut et funnskjema per gjenstand. Det kan fylles ut digitalt og sendes til fylkeskommunen på -post, eller leveres inn sammen med funnene. 

Fyll ut funnskjema Send funnskjema til fylkeskommunen

Finnerlønn

Det kan utbetales finnerlønn for gjenstander. Du må opptre i tråd med gjeldende lover og regler, inkludert retningslinjer, for å få finnerlønn.  

Informasjon om finnerlønn, på Riksantikvarens nettsider

Vi minner om at det er ulovlig å selge gamle gjenstander som tilhører staten. 

Oppdaget kulturminner i landskapet?

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har oppdaget arkeologiske kulturminner som ikke er registrert tidligere. Eksempler på slike kulturminner er helleristninger, gravhauger, hustufter o.l. Vi minner om at arkeologiske kulturminner som ikke er registrert tidligere har samme vern som kjente kulturminner, og at det er ulovlig å gjøre inngrep i disse. 

Se oversikt over kjente kulturminner i Kulturminnesøk, som er publikumsversjonen av Riksantikvarens kulturminnedatabase.  

Kontaktinformasjon i Rogaland fylkeskommune

Seksjon for kulturarv, e-post: arkeologi@rogfk.no