Overflateregistrering

Innmåling av røys, Sandnes kommune Rogaland fylkeskommune

Når vi skal søke etter kulturminner som er synlige i terrenget, kaller vi dette overflateregistrering. Vi går systematisk over et område og ser etter gravhauger, røyser, hustufter, steingarder, kullgroper, fangstgroper og andre synlige, arkeologiske kulturminner. Kulturminnene blir beskrevet, fotografert og kartfestet. Vi bruker ofte et jordbor for å undersøke massene i området og det er vanlig å grave frem deler av kulturminnet med spade for å bekrefte eller avkrefte kulturminnet, og ta ut prøver for datering.