Om kulturens rolle

Rogaland fylkeskommune bruker rundt 350 millioner kroner årlig til ulike kulturtiltak. Oppgavene innen kulturfeltet er definert gjennom lover, politiske vedtak og inngåtte avtaler med statlige myndigheter, kommuner og institusjoner.

Overordnete mål for kulturpolitikken i Rogaland fylkeskommune:

  • Kulturen skal være et viktig element i utviklingen av et attraktivt Rogaland med høy livskvalitet for dens innbyggere.
  • Alle i Rogaland skal ha tilgang til et mangfold av kulturopplevelser av høy kvalitet og ha mulighet for kulturutøvelse med utgangspunkt i egne forutsetninger.
  • Rogaland fylkeskommune skal bidra til en god forvaltning av Rogalands nasjonale og regionale kultur- og naturarv, og gjennom dette skape grunnlag for innsikt og forståelse for vår egen historie og identitet.
  • Kulturens egenart skal ivaretas gjennom profesjonelle aktører med høy kompetanse og forutsigbare og akseptable rammer. 

Regional kulturplan

Regional kulturplan for Rogaland 2015-2025 beskriver situasjon, utviklingstrekk og strategier for kulturlivet i fylket, med vekt på fylkeskommunen sine arbeidsområder. Planen for Rogaland omfatter visuell kunst, scenekunst, musikk, det audiovisuelle feltet, litteratur, idrett, kulturarv og det frivillige organisasjonslivet.