Støtte til kulturelle og kreative næringer

Tou Scene har etablert en ny mentorordning for kunst- og kulturarbeidere i hele Rogaland. Tou Mentor er et av seks prosjekter som totalt får en million kroner i støtte til regional bransjeutvikling.

Kulturanlegget Tou Scene i Stavanger. Foto - Klikk for stort bildeTou Mentor er et nytt kompetansehevende program for kunst- og kulturarbeidere i hele fylket, Tou Scene

Tilskuddsordningen skal bidra til å utvikle og styrke regionale bransjestrukturer innen kulturell og kreativ næring i Rogaland. Ordningen skal bidra til å styrke kunst- og kultursektorens økonomiske bærekraft, og skal dekke utgifter knyttet til tiltak som styrker kunnskapen om kultur som næring og kompetansen om entreprenørskap og forretningsdrift i Rogaland.

Målgruppen er regionale kompetansesentre, organisasjoner, nettverk og andre bransjebyggende aktører med regionalt nedslagsfelt innen kulturell og kreativ næring i Rogaland. Søkerens primæraktiviteter skal være lokalisert i Rogaland.

Regional-, kultur- og næringsutvalget (RKNU) vedtok 30. mars følgende fordeling av den totale rammen på 1 035 000 kroner: 

Regional bransjeutvikling innen kulturelle og kreative næringer i Rogaland - midler 2023
Søker Navn på tiltak Tildelt beløp
Tou Scene AS Tou mentor 300 000
Elefantteateret Et bærekraftig scenekunstfelt, det kollektive kunstnerskapet 200 000
Tekstallianse Tekstallianse Rogaland 2023: Bransjeutviklende tiltak 250 000
Haugaland Kunstverk Utrede STAALEHUSET som en tverrfaglig samskapings-plattform. 85 000
Filmrederiet AS Kompetanse-utvikling kreative næringer Haugalandet 150 000
Open Studios Stavanger (Oss) Oppstartsmidler Open Studios Stavanger (OSS) 2023 50 000
Totalt 1 035 000

Fylkeskommunene overtok i 2021 tilskuddsordningen for regional bransjeutvikling innen kulturelle og kreative næringer fra Kulturrådet. 15. januar 2024 er neste søknadsfrist for å søke støtte til regional bransjeutvikling innen kulturelle og kreative næringer i Rogaland.