Statlig tiltakspakke for digitale bibliotek

Rogaland fylkesbibliotek er tildelt drøyt 2,2 millioner kroner fra Nasjonalbiblioteket til e-bøker og digital formidling i bibliotek.

Midlene inngår i statens tiltakspakke for bibliotekene etter koronautbruddet og er fordelt til fylkene i henhold til folketall.  

1 785 000 kroner av midlene går til innkjøp av e-bøker. De resterende 446 250 kroner fordeles på fem bibliotek som i tiden framover vil levere digitale arrangement og formidling på vegne av alle bibliotekene i Rogaland:

Statlig tiltakspakke til bibliotek
Bibliotek Tildelt støtte
Haugesund 100.000
Randaberg 20.000
Sandnes 100.000
Suldal 20.000
Sølvberget 206.000

Stor verdi for befolkningen

Folkebibliotekene i Rogaland stengte sammen med resten av landet 13. mars, og har i tiden som fulgte jobbet med å finne løsninger for å sikre innbyggerne grunnleggende bibliotektjenester når bibliotekene er stengt. Bibliotekets tilbud har stor verdi for mange innbyggere, og er kanskje enda viktigere når mange opplever seg isolert og avskåret fra en normal hverdag. Det gjelder ikke minst eldre innbyggere og barnefamilier.

De digitale bibliotektjenestene er et viktig element i bibliotekenes krisehåndtering. Rogaland fylkeskommune koordinerer og understøtter mange av bibliotekenes digitale tilbud, deriblant innkjøp og utlån av e-bøker, og har fått ansvar for å administrere den statlige tiltakspakken til bibliotekene i forbindelse med koronautbruddet.

E-bøker i bibliotekene i Rogaland

Tiltakspakken inneholder 1 785 000 kroner som er øremerket e-bokinnkjøp. Disse midlene forvaltes i sin helhet av en innkjøpsgruppe med mandat til å kjøpe inn på vegne av de kommunale folkebibliotekene. Innkjøpsgruppen er sammensatt av bibliotekansatte fra Sølvberget, Gjesdal og Tysvær.

E-bøkene er tilgjengelig for utlån i appen Allbok som kjøpes inn og administreres av Rogaland fylkeskommune på vegne av folkebibliotekene. Appen er tilgjengelig for alle innbyggere med lånekort i et bibliotek i Rogaland. Elever i grunnskolen og videregående skole kan også logge seg på med sin Feide-bruker dersom skoleeier har åpnet for dette.

Allbok

Sommerles fra 1. juni

Innkjøpsgruppa vil sørge for et rikelig utvalg av barnebøker når leseaksjonen Sommerles starter opp 1. juni. I den forbindelse oppfordrer fylkesbiblioteket kommunene til å la skoleelever i 1.-7. trinn beholde nettbrettene sine gjennom sommeren slik at barna mulighet til å benytte seg av dette tilbudet uavhengig av hva slags digitalt utstyr som finnes hjemme. 

Utlånet av e-bøker i bibliotekene i Rogaland økte umiddelbart da bibliotekene stengte, og har siden holdt seg på et jevnt nivå, tre ganger så høyt som før koronautbruddet.   

Dital formidling 

De 446 250 kronene som er avsatt til digital formidling skal brukes på honorarer til innholdsleverandører, ekstern teknisk støtte og utstyr i fylkesbibliotek / folkebibliotek. Den digitale formidlingen skal kunne nå alle i hele landet, og Nasjonalbiblioteket oppfordrer til at midlene prioriteres slik at det bygges kompetanse både i de kommunale bibliotekene og i fylkesbibliotekene.

Utgangspunktet for tildelingene er en liste over digitale arrangement og formidling meldt inn av bibliotekene i perioden 31. mars – 24.april 2020. 47 tiltak ble meldt inn av bibliotekene i Stavanger (Sølvberget), Sandnes, Haugesund, Randaberg og Suldal, til en estimert kostnad på ca 700 000 kroner Disse bibliotekene har lang og solid erfaring med arrangements- og formidlingsaktiviteter, og har vist god gjennomføringsevne i tidligere prosjekter. Midlene er fordelt forholdsmessig, på bakgrunn av innmeldte tiltak.

Fylkesbiblioteket har fordelt midlene (se tabell over) i samarbeid med en komité bestående av medlemmer fra ni ulike folkebibliotek.