Staten beholder hovedansvaret for kulturinstitusjonene

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet  Regjeringen har besluttet å ikke gå videre med forslaget om å overføre et større ansvar på kulturområdet til fylkeskommunene som ledd i regionreformen.

På bakgrunn av omfattende dialog i 2019 har regjeringen besluttet at det likevel ikke gjøres større endringer i ansvarsdelingen.

- Regjeringen har hatt som ambisjon å overføre et større ansvar på kulturområdet til fylkeskommunene, men har tatt hensyn til innspillene som har kommet frem i prosessen. Jeg velger å gå ut med dette budskapet nå for å dempe bekymringen blant aktører i kultursektoren som etterlyser en avklaring, understreker kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i en pressemelding 5. mai 202.

Pressemelding

Kulturdepartementet har i perioden mai 2019 til januar 2020 gjennomført en omfattende møterekke med fylkeskommuner, kommuner, berørte kulturvirksomheter, interesseorganisasjoner, KS og Sametinget på politisk og administrativt nivå. Møtene med fylkeskommunene har vært innrettet med sikte på å komme til enighet om en modell for hensiktsmessig oppgavedeling mellom staten og fylkeskommunene. I følge kulturloven har staten, fylkeskommunene og kommunene et felles ansvar for å løse mange av de samme oppgavene på kulturområdet. Derfor har ikke Kulturdepartementets forslag bestått i å overføre nye oppgaver, men i å endre på ansvarsdelingen gjennom overføring av statlige tilskuddsmidler til fylkeskommunene.

Det tas sikte på å overføre tilskuddsmidler til regional bransjeutvikling for kreative næringer til fylkeskommunene fra 1.1.2021.

Det var i kulturmeldingen som ble lagt frem 23. november 2018 at det ble foreslått å endre ansvarsområdene i kulturlivet. 

Kulturdepartementet