Nær ti millioner til Maritimt vitensenter

Maritimt vitensenter i Tungevågen i Randaberg får 9,3 millioner kroner i støtte til kulturbygg, under forutsetning av at staten følger opp med midler. 

Rogaland fylkeskommune skal gjennom tilskuddordningen for kulturbygg bidra til at det bygges kulturbygg som er av regional interesse, og som gir rom for en variert kulturell virksomhet med vekt på både egenaktivitet og formidling av kunst og kultur i Rogaland.

Regional-, kultur- og næringsutvalget vedtok i sitt møte 7. oktober å tildele 9 339 575 kroner til Jærmuseets etablering av Maritimt vitensenter i Tungevågen i Randaberg kommune. Det forutsettes at statlige midler bevilges i tråd med søknaden før Rogaland fylkeskommune utbetaler sin andel.

Totalt budsjett på 149 millioner

Maritimt vitensenter i Tungevågen i Randaberg kommune planlegges i tilknytning til Tungenes fyr og den maritime formidlingsarenaen som Jærmuseet har der. Tungenes fyrmuseum er et av Kystverkets nasjonale etatsmuseum. Prosjektet har et totalt budsjett på 149 millioner kroner. Vitensenteret har tidligere blitt tildelt 150 000 kroner av Rogaland fylkeskommune til forprosjekt og arkitektkonkurranse.

Jærmuseet og Randaberg kommune har i over ti år jobbet med ambisjonen om å etablere et vitensenter på Tungenesområdet. I et kommunestyrevedtak fra juni 2000 stiller Randaberg kommune seg positiv til deltakelse i et regionalt vitensenterprosjekt i Jærmuseets regi. Vitensenteret skal tilby morsomme og lærerike opplevelser for publikum, samtidig som det kan bli en rekrutteringsanstalt til den maritime industrien.